Spomíname

November 2009 / Prečítané 2686 krát

 

Čas plynie, bolesť stále trápi, ale teba nám už nikto nevráti. Odišiel si náhle nečakane, na rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod zabolel všetkých nás.

 Dňa 20. 11. 2009 uplynulo 15 rokov, čo nás náhle opustil
náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef DVORSKÝ.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím, tichú spomienku. S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

 

Dňa 16. 10. 2009 sme si pripomenuli 50. výročie tragicky zosnulého nášho drahého otca,
 dedka a pradedka
Jána STOJKOVIČA.
a dňa 28. 10. 2009 3. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky
Heleny STOJKOVIČOVEJ
S láskou a v modlitbách spomínajú dcéry Zlata, Veronika, synovia Ján,
Vladimír a Ľubomír s rodinami.
Dňa 22. 12. uplynie 20 rokov čo nás navždy opustil náš milovaný otec
Michal FISCHER.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

 

 

Osud nikdy nevráti čo nám vzal, ostali spomienky a žiaľ. Dňa 8. 11. 2009 uplynuli 2 roky čo nás navždy opustil náš manžel, otec
Ján POLAKOVIČ
Kto ste ho poznali, prosím venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, syn, dcéra.
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.

Dňa 29. 11. uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil otec a manžel
Ján MIKOVIČ
S láskou spomína dcéra Mária a manželka Emilia.
 
Dňa 5. 11. 2009 sme si pripomenuli 8. výročie smrti
Martina DEMOVIČA,
dňa 21. 11. 2009 7. výročie smrti
Agneše NAGYOVEJ
a 28. 11. 2009 si pripomenieme jej nedožitých 70 rokov. Kto ste ich poznali venujte im s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina. Nezomrel ten, kto ostáva v srdci.
Odišiel si navždy, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále snami.
Dňa 23. 11. sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca
Ernesta PETRAKOVIČA
 
  Dňa 7. 11. 2009 sme si pripomenuli nedožité 60.
narodeniny môjho manžela
Antona KOVALÍKA
a 9. 12. 2009 uplynie 7 rokov od jeho tragickej smrti. Prosím, kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Manželka,
deti a ostatná rodina.

Dňa 5. 11. 2009 uplynul rok čo nás navždy opustil
Stanislav TAHOTNÝ
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

 

  Spomienky na teba ostanú navždy živé. Dňa 20.11.2009 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustila naša mama
Vilma PONIŠTOVÁ
S láskou spomínajú dcéry s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 14. 11. 2009 uplynulo 7 rokov od smrti drahej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
S láskou na ňu spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 

  Dňa 5. 11. 2009 uplynul rok, čo nás opustila naša drahá mama
Margita KRAUSOVÁ
Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina..
Dňa 2. 11. 2009 uplynulo 5 rokov čo nás navždy opustil náš otec
Ján NEVORAL
S láskou dcéra Anka s rodinou.
 


Ohodnoťte článok: