Spomíname

Október 2009 / Prečítané 2846 krát
Dňa 3.10. 2009 sme si pripomenuli 4. výročie smrti
Milana SVETLÁKA.
S láskou spomínajú manželka, syn Milan, nevesty Valika a Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko, Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  So slzami v očiach a smútkom v srdci si
2. 11. 2009 pripomenieme 9. výročie tragickej smrti
milovaného 26-ročného
Martina SVETLÁKA.
S bôľom spomína matka, brat s rodinou, manželka, dcéra Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali a nemožno zabudnúť, keď srdce bolí. Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 5. 11. 2009 uplynie rok plný žiaľu a bolesti, čo nás náhle a nečakane opustil náš milovaný
Ján NESPALA.
S úctou a láskou v srdci na Teba spomíname... Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Manželka Mária, dcéra a syn s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 15. 10. 2009 uplynuli 2 roky od smrti manžela otca a dedka
Milana PEŠKA.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 30. 10. 2009 uplynul rok čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Rudolf LINDTNER.
S láskou spomína celá rodina. Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 22. 10. 2009 uplynuli 2 roky čo nás opustila naša mama, svokra, babka a prababka
Mária NEYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Spomínajú dcéry, zaťovia, vnuci a pravnuci.
Dňa 13. 10. 2009 uplynul rok čo nás navždy opustil náš drahý milovaný manžel
Ľudovít SCHAVEL.
S láskou spomínajú manželka Katarína, dcéra Silvia, syn Ľudovít a vnuk Vaško. Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
 
  Utíchol tvoj hlas, srdce prestalo byť a my už len so spomienkou musíme žiť. Dňa 8. 11. 2009 uplynú dva roky čo nás navždy opustil manžel, otec
Eduard HANÚSEK.
S láskou spomína celá rodina. Nezabúdame!
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 29. 9. 2009 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Alber KACERLE.
S láskou spomína celá rodina.
 
  Dňa 15. 10. 2009 uplynulo 19 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Ing. Dominik RUŽA.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje matka, dcéra Dominika a ostatná rodina.
Ako ten čas letí ako nočný sen, už prišiel 26. október pre nás taký smutný deň. Vtedy pre
Štefana ADLERA
z Pezinka slniečko zhaslo a on už rok sníva svoj večný sen. Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich vložili všetky naše spomienky. Na hrob ich ukladáme, je v nich drobná rosa a každá tá kvapka rosy je naša slza. Kto poznal spomenie si kto mal rád nikdy nezabudne. Odišiel dobrý človek. S láskou spomínajú manželka Eva, syn Martin, Štefan, dcéra Eva s rodinami.
 
  Dotĺklo srdce, ktoré nás milovalo, zamdleli ruky, ktoré pre nás toľko vykonali. Dňa 14. 10. 2008 bol deň, kedy dotĺklo srdce môjho milovaného manžela a otca
Dezidera NÉMETA
po dlhej a ťažkej chorobe. Aj prvé výročie jeho odchodu je pre nás bolestivé. Manželka Kamila a deti Roman a Milota s rodinami.
Už nevidíš slnko, krásny deň, na Cajlanskom cintoríne snívaš svoj večný sen. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k tebe zavedie. V neznámy svet odišiel si späť, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 14. 11. si pripomíname 3. výročie smrti nášho
 milovaného otca a manžela
Jána HABERLU.
S láskou spomína smútiaca rodina.
 
  Dňa 6. 11. 2009 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
Pavel BUBENÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Synovia s rodinami.
Dňa 23. 10. 2009 uplynul rok čo nás opustila naša milovaná mamička, babička a prababička
Oľga BARTONÍKOVÁ.
S láskou v srdci spomína dcéra Oľga s rodinou a syn Jozef s rodinou.
 
  Dňa 22. 10. 2009 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
Milan CIBULKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra Danica s rodinou.
Utíchol tvoj hlas, srdce prestalo biť a my už len so spomienkou musíme žiť. Dňa 29. 9. 2009 uplynulo 5 rokov čo nás navždy opustil
Eduard GLVÁČ.
S láskou spomínahú manželka a synovia s rodinami.
 
  Dňa 29. októbra sme si pripomenuli 15. výročie tragickej smrti
Jozefa OSUSKÉHO.
Spomínajú manželka, syn Ľubomír a Jozef s rodinami.

Ohodnoťte článok: