Informácie o pezinskej skládke

Október 2009 / Prečítané 1421 krát
Pezinčania požiadali Inšpektorát o vydanie rozhodnutia o nepovolení skládky
   V máji tohto roku Najvyšší súd SR (NS SR) rozhodol o zrušení povolení na skládku odpadov v Pezinku a vrátil vec Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) na ďalšie konanie. Začatie konania oznámil Inšpektorát ŽP v Bratislave Pezinčanom 25.8.2009. V zákonom stanovenej lehote sa Pezinčania k začatiu konania vyjadrili.
   „V našom vyjadrení žiadame, aby Inšpektorát vydal rozhodnutie, ktorým nepovolí činnosť v prevádzke pezinskej skládky. Svoju požiadavku odôvodňujeme rozsudkom NV SR a upozornením na závažné právne nedostatky, v dôsledku ktorých nie sú splnené podmienky vyplývajúce zo zákona,“ povedala Zuzana Čaputová, právna zástupkyňa občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.
   Proces povoľovania skládok sa začína posudzovaním ich vplyvu na životné prostredie, tzv. EIA. Nasleduje územné rozhodovanie, teda rozhodnutie o umiestnení stavby v území. Poslednou fázou je integrované povoľovanie skládky realizované SIŽP. NS SR v rozsudku konštatoval, že konajúci orgán je povinný preskúmať obe rozhodnutia (EIA a územné rozhodnutie), ktorých vydanie predchádzalo integrovanému povoľovaniu. V predchádzajúcom období sa tejto povinnosti správne orgány vyhýbali.
   NS SR v rozsudku tiež konštatoval, že platnosť jedného z povinných podkladov, EIA, bola predĺžená spôsobom odporujúcim zákonu. Nebol tiež zohľadnený zákaz budovania skládky stanovený v územnom pláne mesta Pezinok.
   S oporou v rozsudku Najvyššieho súdu SR Pezinčania rovnako žiadajú Inšpektorát, aby sa zaoberal aj zákonnosťou územného rozhodnutia.
   „Neustále podrobne sledujeme a podporujeme túto kauzu. Pezinčania sú pripravení aj naďalej hájiť práva a princípy spravodlivosti všetkými legálnymi prostriedkami,“ povedala Zuzana Aimaq – Fialová, riaditeľka Via Iuris, ktorá Pezinčanom zabezpečuje právnu pomoc.


O pezinskej skládke je informovaný aj Európsky parlament

   Pezinčania 23. 9. 2009 listom informovali Výbor pre petície Európskeho parlamentu o nových skutočnostiach v kauze Pezinská skládka. Výbor prešetruje petíciu, ktorú mu Pezinčania zaslali ešte v novembri minulého roka. Petíciu, v ktorej poukazujú na porušovanie svojich práv vyplývajúcich z európskej právnej úpravy, podporilo svojimi podpismi osemtisíc ľudí.
   V máji Európsky parlament informoval zástupcov Pezinčanov o tom, že na základe ich petície požiadal Európsku komisiu o začatie predbežného vyšetrovania povolenia skládky odpadov v Pezinku. Konštatoval tiež, že obsah petície spadá do pôsobnosti Európskej únie a petícia je prípustná v zmysle Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.
   Pezinčania Európsky parlament informovali o obsahu rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorým bolo zrušené integrované povolenie na skládku v Pezinku a tiež o tom, že územné rozhodnutie ostáva naďalej v platnosti. Informovali tiež o začatí ďalšieho konania o povolení skládky Inšpektorátom ŽP, Bratislava. Zároveň informovali o ústavnej sťažnosti, ktorou Ekologická skládka a.s. napadla rozsudok Najvyššieho súdu SR na Ústavnom súde.
   Rozhodnutie ústavného súdu, ktorým by sťažnosti vyhovel, by však mohlo, v konečnom dôsledku zvrátiť súčasný stav. Možnosť budovania skládky nie je teda pre Pezinčanov bezpečne zažehnaná.
   Európsky parlament bol informovaný, že napriek novým skutočnostiam Pezinčania zotrvávajú na skupinovej petícii v celom rozsahu, ako bola podaná. „ Pokým sa v nových konaniach nebudú plne rešpektovať práva ľudí a zákony SR, budeme na to poukazovať a stáť za ľuďmi, ktorí sa domáhajú nápravy. Jednou z ciest je aj petícia Európskemu parlamentu,“ povedala Z. Aimaq.
 
(vi)
 

Ohodnoťte článok: