Finančné dotácie na budúci rok

Október 2009 / Prečítané 1266 krát
   Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2010, že termín na podanie žiadosti je do 30. novembra 2009 (v zmysle VZN č. 5/2009 zverejnenom na www.pezinok.sk ).
   O poskytnutie dotácie môže požiadať fyzická alebo právnická osoba s trvalým bydliskom, resp. sídlom na území mesta Pezinok.
   Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať na predpísanom tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok .......“ (príloha č. 1 VZN č. 5/2009). Upozorňujeme, že ide o nové tlačivá vrátane príloh!
   Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh. Tlačivá sú k dispozícii v Kancelárii
prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné námestie č. 7 a na stránke www.pezinok.sk.
   Žiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok podateľňa.
 
Ing. Alena Gusejnová ekonomické odd. MsÚ
 

Ohodnoťte článok: