Žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu Záhradnej ulice

Október 2009 / Prečítané 1398 krát
   V rámci výzvy Operačného programu Bratislavský kraj, Opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel bola 2. októbra na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na „rekonštrukciu Záhradnej ulice v Pezinku“ v sume 288 850, 38 eur. Mesto Pezinok sa bude na projekte spolupodieľať 5 % kofinancovaním vo výške 14 442,52 eur. Žiadosť o nenávratný príspevok by mala byť podľa pravidiel MVRR SR vyhodnotená do 100 dní od jej podania, kedy mestu bude zaslané vyjadrenie o výsledku vyhodnotenia.
   Žiadosť o nenávratný príspevok by mala byť podľa pravidiel MVRR SR vyhodnotená do 100 dní od jej podania, kedy mestu bude zaslané vyjadrenie o výsledku vyhodnotenia.
   Predmetom projektu je výstavba nových a rekonštrukcia súčasných chodníkov, terénne a sadové úpravy, obnova verejnej zelene, umiestnenie nového mobiliáru (lavičky, odpadkové koše) a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Celková revitalizácia tohto priestoru nadväzuje na už realizované investície do priľahlých ulíc (napr. Kollárova ulica), aby sa vytvoril atraktívny priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta s cieľom zvýšiť kvalitu ich života a vhodným spôsobom dotvoriť historickú časť mesta.
 
Ing. Monika Krnáčová, projektový manažér

Ohodnoťte článok: