Verejná zeleň v roku 2008

Júl 2009 / Prečítané 1917 krát
   Jednou zo samosprávnych funkcií obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, medzi ktoré patrí aj správa a údržba zelene.
   Verejne prístupná zeleň v intraviláne mesta Pezinok zaberá výmeru asi 48 hektárov. S firmou PETMAS, s.r.o. zmluvným partnerom Mesta, sme v nadväznosti na členenie plôch zelene podľa Pasportizácie a inventarizácie zelene v meste Pezinok (1998) udržiavanú zeleň rozdelili v roku 2001 na 12 sektorov. Pre každý sektor bol vyčíslený vecný a finančný objem prác, ktoré je nutné v priebehu roka na tej ktorej ploche vykonať. Dodávateľ je povinný zabezpečiť potrebnú úroveň údržby na určených plochách a odberateľ kontroluje len kvalitu vykonaných prác. Samozrejme, výmery plôch, počty kusov drevín, počty a rozmiestnenie mobilných nádob na zeleň a ďalšie dôležité údaje sú každoročne aktualizované. Celková suma na bežnú údržbu (A) v spomínaných dvanástich sektoroch pre rok 2008 bola vrátane 19% DPH 5.643 tis. Sk. Z ďalších financií 3.415 tis. Sk vrátane 19% DPH, boli pokryté práce vykonávané PETMAS-om mimo bežnej údržby (B), ktoré sa vyskytujú nepravidelne a nedajú sa vopred naplánovať.

   Súčet finančných prostriedkov vynaložených celkom na údržbu verejnej zelene v kalendárnom roku 2008 bol vyčíslený na sumu 9.058 tis. Sk vrátane 19 % DPH.

   Nevyhnutné práce počas roka t. j. „bežná údržba“ (A) obsahovala:
1. kosenie intenzívne – realizuje sa v centre, min. 9 x ročne, cena = 242 tis. Sk
2. kosenie normálne – ostatné trávniky, 4 x ročne (Zámocký park a Starý dvor len 3 x ročne), cena = 2.492 tis. Sk
3. hrabanie lístia z trávnikov jesenné, všetky plochy 1x ročne, centrum + predná časť Zámockého parku 2-3 x ročne, cena = 765 tis. Sk
4. vyčesanie trávnikov jarné, centrum, 1 x ročne, cena = 36 tis. Sk
5. hnojenie trávnikov – úzke centrum, 1 x ročne, cena = 4 tis. Sk
6. vyčistenie trávnikov pred prvým kosením (vyzbieranie odpadkov, drobných konárov a kameňov na jar pred začatím kosenia s odvozom odpadu) – všetky plochy, 1 x ročne, cena = 48 tis. Sk
7. odburinenie a čistenie záhonov kríkov – všetky plochy (v centre priebežne, mimo centra 2-3 x), cena = 166 tis. Sk
8. starostlivosť o vegetačné nádoby na zeleň (priebežné odburiňovanie, čistenie a okopanie počas vegetácie, odstránenie poškodených a suchých konárov) –priebežne cca 135 ks nádob, cena = 31 tis. Sk
9. záhony letničiek (výsadba, čistenie, odstránenie) – realizuje sa v centre priebežne, cena = 26 tis. Sk
10. rez živých plotov – všetky plochy, 2 x ročne, cena = 80 tis. Sk
11. kosenie burinísk (pokosenie buriny na neupravenom teréne s pohrabaním a odvozom odpadu) všetky vytypované plochy, 2 x ročne, cena = 310 tis. Sk
12. zimný rez stromov – všetky uličné stromoradia, 1 x ročne, cena = 158 tis. Sk
13. odburinenie a čistenie mís stromov – realizuje sa v centre, 2 x ročne, cena = 21 tis. Sk
14. chemické odburinenie zámkových dlažieb – všetky plochy 1 x ročne, cena = 78 tis. Sk
15. polievanie výsadieb (polievanie výsadieb a polievanie trávnika na Radničnom námestí) cena = 876 tis. Sk
16. odburinenie obrubníkov mechanické a chemické– v dohodnutých lokalitách 1 x ročne, cena = 37 tis. Sk
17. vyčistenie chodníka z drte a jej doplnenie (v letnom období sa čistí aj okolie pieskovísk) realizuje sa v Zámockom parku a parku na Severe 1 x ročne, cena = 91 tis. Sk
18. stráženie Zámockého parku (denné otváranie v stanovenú dobu, kontrola celého areálu v rannom a obedňajšom čase a s tým spojené čistenie celého areálu, pravidelná kontrola zariadení, pravidelná kontrola stavu vody v jazere a jej regulácia, čistenie prítoku vody zo Saulaku, v zimnom období prikrmovanie kačíc (+ nákup krmiva), kontrola dodržiavania nevodenia psov do parku a zákazu bicyklovania, čistenie lavičiek v parku) – 1 x do týždňa všetky, cena = 124 tis. Sk
19. vyčistenie brehov a vody jazera v Zámockom parku – 1 x ročne, cena = 54 tis. Sk
20. krmivo pre kačice v Zámockom parku (nákup a priebežné nasýpanie, najmä v zime) – cena = 4 tis. Sk

   Práce mimo bežnej údržby (B) zahŕňali v roku 2008 napr. nasledovné – havarijný výrub 32 ks stromov, realizácia náhradných výsadieb za výruby, terénne úpravy s následným zatrávnením, orezávku stromov a kríkov, rez suchých konárov, odvoz haluziny z úprav zelene občanmi pri bytových domoch počas roka, likvidácia polámaných konárov po silnom vetre v meste a v Zámockom parku, prevádzkovanie fontán na Radničnom námestí, čistenie prítoku vody do Zámockého parku, oprava odtokov vody z plôch detských ihrísk, stavanie a zrušenie mája, postavenie a zrušenie vianočného stromu, opravu a doplnenie ochranných stĺpikov a retiazok v centre, opravu kotvenia stromov na sídliskách, premiestňovanie nádob so zeleňou a lavičiek na žiadosti občanov, mechanické odburinenie chodníkov a obrubníkov vo vytypovaných lokalitách, kosenie, polievanie, odburinenie nových plôch, nezahrnutých v bežnej údržbe, mechanické vyzbieranie odpadu na zelených plochách počas roka.

   Súčasťou údržby verejnej zelene je tiež starostlivosť o technické prvky t. j. prvky detských ihrísk a lavičky. Mesto sa staralo o 36 existujúcich detských ihrísk s rôznym stupňom vybavenia. Celoročná starostlivosť o verejne prístupné detské ihriská vyčerpala v roku 2008 čiastku 294 tis. Sk.
   V tejto sume je zahrnutá: bežná oprava pokazených prvkov a basketbalových košov, oprava oplotenia, drobné terénne úpravy, nátery prvkov, odburinenie plôch, úplná výmena piesku v pieskoviskách i priebežné odburiňovanie a čistenie piesku v pieskoviskách, údržba lavičiek (ich rozvoz po zime, zvoz a uschovanie na zimu a tiež ich opravu a nátery počas roka).
   V roku 2008 sa Mesto naďalej staralo aj o záhrady 8 materských škôl.

Záver:
   Z vyčíslenia finančnej hodnoty za jednotlivé druhy prác najmä v tzv. „mimo bežnej údržbe“ vyplýva, že i v minulom roku boli nároky obyvateľov Pezinka na údržbu zelene vysoké. V mnohých prípadoch sme práve na žiadosť občanov orezávali dreviny a vyvážali drevný odpad po ich brigádach okolo bytových domov. Ale aktivita ľudí sa prejavuje aj negatívne, vo zvýšenej miere je potom nutné opravovať a dopĺňať koly pri mladých stromoch a vyzberať si takmer pred každým kosením trávnikov odpad, voľne sa povaľujúci na plochách. V centre pomaly dosluhujú kovové stĺpiky s retiazkami na záhonoch, ktoré chránili zeleň proti zošliapaniu. Tieto sú pravidelne odlomené a hodené v záhonoch, pretože, žiaľ prekážajú niektorým zaparkovaným automobilom. Po pravidelných obhliadkach v teréne sme konštatovali tiež silnú devastáciu nových prvkov na detských ihriskách. Z dôvodu nedostatku financií ku koncu roka 2008 sme opravy väčšieho rozsahu museli ponechať na tento rok. V uplynulom roku nás nečakane nútilo zasahovať aj veterné počasie zbieranie odlomenej haluzoviny a orezávky a likvidácia celých stromov.
   V novej sezóne 2009, ktorá sa už rozbehla, plánuje mesto napríklad nasledovné aktivity: revitalizácia zelenej pamiatky – Zámockého parku, odborné ošetrenie a výruby stromov na mestských cintorínoch, viac pozornosti a financií budeme musieť venovať údržbe verejne prístupných detských ihrísk i záhradám materských škôl. Pripomenúť treba i skutočnosť, že do údržby verejnej zelene pribudlo v januári 2009 aj 1000 ks stromov, ktoré v roku 2005 vysadili v 20 lokalitách Železnice SR ako náhradnú výsadbu za výruby okolo železničnej trate.
 
Ing. Jana Gubániová,  referent Oddelenia životného  prostredia, MsÚ Pezinok
 

Ohodnoťte článok: