Spomíname

Júl 2009 / Prečítané 1858 krát
Dňa 26. 7. uplynie rok, čo nás po dlhej a ťažkej chorobe opustil náš otec a starý otec
Ondrej PÓČ.
Ďakujeme všetkým, ktorí si na neho s láskou spomínajú
 spolu s nami.
 
  Kto v srdci žije, nezomiera!
Dňa 7. 8. 2009 uplynú 2 roky, čo nás opustila naša drahá manželka, mama, dcéra, švagriná, teta
Henrieta PENÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Dňa 25. 7. 2009 uplynie 12 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
Róbert PRIZBUL.
Veľký smútok a žiaľ v srdci máme, s úctou a láskou na teba spomíname. Dcéry s manželmi, vnuci a vnučky a ostatná rodina. Zároveň sme si 13. 7. pripomenuli nedožité 70. výročie narodenia.
 
  Dňa 30. 7. 2009 si s veľkým smútkom pripomenieme 19. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, svokra a dedka
Gustáva ONDREJOVIČA.
S bolesťou v srdci na neho spomínajú manželka Anna, dvaja synovia a dcéra s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu tichú spomienku.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval si život i nás. Slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo bolo drahé, osud nám vzal. Tá rana stále bolí a zabudnúť nám nedovolí.
24. 7. je 10 rokov čo nás navždy opustil
Bohuslav BAĎURA.
Odišiel si náhle, bez rozlúčenia, navždy ostaneš v našich srdciach. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 26. 7. 2009 uplynie 28 rokov čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Ema BELANSKÁ.
S úctou a láskou spomína dcéra a syn s rodinami.
Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ho poznal, mal ho rád, nemôže zabudnúť. S tichou spomienkou k jeho hrobu kvety dáme a pri plamienku sviečky zaspomíname.
Dňa 22. 7. uplynulo 15 rokov čo nás náhle opustil manžel, otec
Jarko SMAŽÁK,
všetci s láskou spomínajú.
 
  Dňa 19. 7. 2009 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil náš brat
Milan NEY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Spomínajú sestry s rodinami.
Dňa 5. 7. 2009 by sa dožila 90 rokov naša mama a babka
Terézia ČAJKOVIČOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Deti.
 
  13. júla uplynuli 3 roky, čo nás vo veku nadožitých 57 rokv nečakane a navždy opustil náš milý syn, manžel, otec, deduško brat a švagor
Ivan PÄTOPRSTÝ.
Spomíname s láskou a úctou, smútiaca rodina.
Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú viac, ako ostatní... O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich...
Dňa 13. 7. 2009 uplynulo 10 rokov, čo dotĺklo srdce nášho drahého
Martina HLAVÁČIKA.
S láskou spomína manželka a synovia.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú...
 
  Dňa 3. 8. 2009 uplynie 20 rokov od úmrtia
Jána ŠEFČÍKA.
S láskou spomínajú syn Juraj a dcéra Jana s rodinami.

Ohodnoťte článok: