Nový ročník Akadémie tretieho veku

Júl 2009 / Prečítané 2007 krát
   Akadémia tretieho veku (ATV) má za sebou už dva roky činnosti a prvých 68 absolventov. Medzi seniormi je stále záujem o vzdelávanie, preto sa v septembri otvorí už tretí ročník.
   Otvoria sa nové odbory Prírodné liečivá a Životné prostredie a znovu bude možné prihlásiť sa aj na Počítače, o ktoré bol pred rokom najväčší záujem. Vtedy nemohli byť prijatí všetci prihlásení, pretože v učebni na ZŠ na Fándlyho je len 15 počítačov. V tomto roku je dohodnutá možnosť otvoriť dve skupiny pre 30 nových záujemcov.
   Zavádza sa aj novinka postgraduálne štúdium psychológie, o ktoré prejavili záujem absolventi tohto odboru. Bude prístupné aj pre nových záujemcov. Podmienkou pre otvorenie všetkých odborov je minimálny počet 15 prihlásených.
  V druhom ročníku bude pokračovať štúdium v odboroch Dejiny umenia, Environmentalistika a ekológia a samozrejme naďalej budú získavať počítačovú gramotnosť aj študenti odboru Počítače.
  Rysujú sa aj ďalšie možnosti. Napr. dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave sľúbil darovať pre ATV v Pezinku 20 počítačov, ktoré budú na jeseň inštalované na Základnej škole Na bielenisku. Podľa predbežného prísľubu tam bude možné precvičovať nadobudnuté vedomosti aj mimo vyučovacích hodín. Treba ešte doriešiť inštaláciu, prevádzku, údržbu a viaceré technické i organizačné náležitosti, ale dúfame, že sa tento zámer podarí zrealizovať
   Ďalšou možnosťou v oblasti počítačov, vhodnou najmä pre pokročilých záujemcov, je individuálna konzultácia v rámci programu „Senior online“ na Univerzite tretieho veku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Vazovovej ulici. Tu možno za poplatok 50 centov na hodinu dohodnúť vysvetlenie konkrétneho problému, napr. vyhľadávanie na internete, poradiť pri tvorbe špeciálnych programov a pod.
   Na všetky odbory sa možno zapísať od 31. augusta do 11. septembra 2009 na Mestskom úrade na Radničnom námestí č.7 u pani M. Hegyiovej, prízemie, č. dverí P 08 (v priestoroch bývalej pošty). Zápisné na jeden semester je 10 €. V zmysle VZN č. 3/2009 je potrebné zaplatiť zápisné v pokladni MsÚ v Pezinku na zimný semester 2009/2010 najneskôr do 30. 9. 2009, za letný do konca februára.
   Začiatkom septembra bude TV Pezinok vysielať v rámci relácie TÉMA besedu o ATV. Termín je volený tak, aby sa diváci, ktorých niektorý odbor zaujme, mohli ešte zapísať.
   Podrobné informácie o súčasnosti i perspektívach ATV odznejú na otvorení nového akademického roka v stredu 23. septembra 2009 o 17. h v pezinskom Dome kultúry, ktoré bude zároveň imatrikuláciou študentov, vzájomným predstavovaním sa. Všetci dostanú index, rozvrh hodín a dotazník, v ktorom budú môcť vyjadriť svoje názory a návrhy. Podľa skúseností z prvých dvoch rokov bude účelné, ak si zvolia aj samosprávu. Prvé semináre v odboroch začnú nasledujúci týždeň v stredu 30. septembra 2009.
   Aktuálne novinky ATV možno priebežne sledovať na informačnej tabuli na Mestskom úrade na medziposchodí medzi prízemím a 1. poschodím. Na prízemí vedľa výťahu bola zriadená stála poštová schránka, do ktorej možno kedykoľvek vhadzovať návrhy a pripomienky pre ďalšie zlepšovanie činnosti ATV.
 
Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD., koordinátor ATV
 

Ohodnoťte článok: