Ak bude rešpektovaný rozsudok súdu, nemožno pokračovať v povoľovaní pezinskej skládky

Júl 2009 / Prečítané 1318 krát
   Pezinčanom bol 15. júla doručený rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorým boli zrušené povolenia Pezinskej skládky pre nezákonnosť a vec bola vrátená na nové konanie. Rozhodnutia o povolení skládky vydala v roku 2008 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) a tá uskutoční aj nové konanie. Súd konštatoval viaceré procesné pochybenia takej závažnosti, že opodstatnili zrušenie rozhodnutí. Okrem týchto vád súd konštatoval vady v podkladoch, konkrétne spochybnil zákonnosť posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Za zásadnú chybu považoval aj utajenie rozhodnutia z dôvodu obchodného tajomstva.
   „V prípade, ak by sa v novom konaní SIŽP pridržiavala zákonov a rozsudku Najvyššieho súdu, nemôže skládku v Pezinku povoliť“, konštatuje Zuzana Čaputová, právnička z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.
   Najvyšší súd v rozsudku konštatoval, že postup SIŽP neumožnil účastníkom konania plnohodnotne sa zapojiť do procesu povoľovania skládky. Jeden z kľúčových podkladov rozhodovania, EIA, mal byť vydaný za účasti verejnosti, Mesta Pezinok a príslušných orgánov. Avšak tento podklad bol vydaný, ako uvádza súd „jednoduchým prípisom“ čo bolo v rozpore so zákonom. Ešte v tomto konaní, ktoré predchádzalo územnému a integrovanému povoľovaniu, mal byť daný priestor na riešenie námietok o rozpore s územným plánom. Najvyšší súd zároveň konštatuje, že SIŽP je povinná tento podklad preskúmavať.
   „Vzhľadom na uvedené fakty okamžite po začatí nového povoľovacieho konania budeme namietať nezákonnosť výsledku procesu posudzovania vplyvov na životného prostredie a požiadame SIŽP o zastavenie konania o povoľovaní skládky“, povedala Zuzana Čaputová.
   V rozsudku sa ďalej konštatuje, že SIŽP mala účastníkom poskytnúť úplnú žiadosť aj s územným rozhodnutím a jeho utajenie ako obchodné tajomstvo je v rozpore s poslaním konajúceho orgánu ako orgánu štátnej moci. Najvyšší súd zároveň uviedol, že argument SIŽP o viazanosti už vydaným územným rozhodnutím neobstojí a SIŽP bola povinná zaoberať sa územným rozhodnutím a pripomienkami verejnosti k nemu.
   „Interpretáciu rozsudku prevádzkovateľom skládky považujeme za účelovú“, doplnila Zuzana Čaputová. K namietanému rozporu s územným plánom Najvyšší súd skonštatoval, že sa na prvom mieste zaoberal opodstatnenosťou procesných pochybení a, ako uviedol v rozsudku „až potom, pokiaľ zistí ich neopodstatnenosť (zásada hospodárnosti konania v správnom súdnictve v zmysle § 6 O.s.p.) môže pristúpiť k preverovaniu opodstatnenosti námietok uvedených v druhej skupine“ (teda napr. k tvrdenému rozporu s územným plánom). Keďže však procesné pochybenia, a to hneď v prvom úkone, boli natoľko zásadné, že neumožnili účastníkom konania aktívne sa zapojiť do procesu povoľovania, súd rozhodnutia zrušil aj bez hodnotenia ďalších skutočností.
   „Rozsudok Najvyššieho súdu v kauze Pezinská skládka je svojim odôvodnením veľmi významný aj pri povoľovaní iných činností v oblasti životného prostredia. Obsahuje jasné konštatovania o tom, ako majú orgány postupovať pri aplikácii zákona, najmä s ohľadom na efektívnu účasť verejnosti“, konštatovala Zuzana Aimaq-Fialová, riaditeľka Via Iuris, združenia, ktoré Pezinčanom zabezpečuje právnu pomoc.
Mgr. Zuzana Čaputová,  občianska iniciatíva  Skládka nepatrí do mesta, 
Dr. Zuzana Aimaq Fialová, riaditeľka VIA IURIS,
 
 

Ohodnoťte článok: