Definitívne skončil spor s TERRA 2000, a. s.

Júl 2009 / Prečítané 1762 krát
   Dňa 29. 6. 2009 Najvyšší súd SR v právnej veci žalobcu: Terra 2000, a. s. proti žalovanému: Mestu Pezinok o náhradu škody v celkovej výške 2.396.405 eur (72,194 mil. Sk) z toho istina 1.130.672 eur (34,062 mil. Sk) + úrok z omeškania od 11. 4. 2003 do 29. 6. 2009 1.265.733 eur (38,131 mil. Sk) ZAMIETOL mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora SR (Mesto Pezinok právne zastupoval Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku).

Po súdnych verdiktoch mimoriadne dovolanie GP

   Žalobu spol. Terra voči Pezinku zamietol Okresný súd Bratislava III v roku 2005 a Krajský súd potvrdil rozsudok prvostupňového súdu v roku 2007. Krajský súd zamietol aj návrh právneho zástupcu spol. Terra o podanie dovolania.
   Napriek tejto skutočnosti na naše veľké prekvapenie proti spomínaným rozsudkom podal mimoriadne dovolanie generálny prokurátor SR! Uviedol, že tak robí na podnet spol. TERRA 2000, a. s., pretože napadnutými rozhodnutiami bol porušený zákon, pričom ochranu práv a zákonom chránených záujmov nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami.

O čom bol spor?

   Samotný spor pozostával z toho, že Mesto Pezinok odstúpilo od zmluvy, ktorú uzatvorilo so spoločnosťou TERRA 2000, a. s. za účelom výstavby bytových domov v lokalite Muškát. Dôvodom Mesta Pezinok na odstúpenie bolo neplnenie zmluvných podmienok. Druhá strana považovala odstúpenie za porušenie zmluvných podmienok a preto požadovala náhradu škody a ušlý zisk.

Výhrady generálneho prokurátora

   Podľa NS SR argumenty generálneho prokurátora možno zhrnúť do štyroch základných bodov:
1. ak by súd vychádzal z fikcie doručenia, zmenil by sa termín právoplatnosti stavebného povolenia, čím by sa celá kauza obrátila v prospech spol. Terra 2000, a.s.
NS SR sa s uvedenou argumentáciou nestotožnil. Účelom fikcie doručenia má byť posilnenie právnej istoty. Doložka právoplatnosti má charakter verejnej listiny a potvrdzuje pravdivosť v nej uvedených údajov. Ak niekto namieta ich obsahovú nesprávnosť, je povinný na preukázanie svojich tvrdení ponúknuť riadne dôkazy. GP SR uvádza, že o uvedenej skutočnosti „nadobudol vedomosť“. Akceptáciou uvedenej námietky by bol porušený princíp právnej istoty.
2. podľa názoru GP SR súdy si osvojli len dôkazy a výpovede Mesta Pezinok
NS SR poukázal na zásadu voľného hodnotenia dôkazov súdom; NS SR poukázal na skutočnosť, že „mimoriadne dovolanie GP SR“ nie je ďalším „odvolaním“ ale mimoriadnym opravným prostriedkom určeným na nápravu len výslovne uvedených procesných, resp. hmotnoprávnych vád. Ako je vidieť, nielen my, ale aj NS SR ostal zaskočený, ako generálna prokuratúra v uvedenom prípade „využila“ uvedený právny inštitút na ochranu záujmov investora.
3. podľa GP SR stavbu bolo možné začať aj bez právoplatného stavebného povolenia
NS SR uvedenú námietku považoval jednoznačne za nenáležitú. Je absurdné, aby orgán, ktorý je garantom zákonnosti obhajoval protiprávne konanie !
4. podľa GP súdy nesprávne ustáli, že na strane spol. Terra 2000, a.s. tak nešlo o ušlý zisk
NS SR sa opäť stotožnil s našim názorom, že v uvedenom prípade chýbal základný predpoklad vzniku zodpovednosti za škodu a to protiprávny úkon zo strany Mesta Pezinok.
   Záverom môžeme s úľavou konštatovať, že rozsudkom Najvyššieho súdu SR bol definitívne ukončený najväčší súdny spor v dejinách Mesta Pezinok.
 
Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: