Výberové konanie

Júl 2009 / Prečítané 1340 krát
MESTO PEZINOK
v y h l a s u j e
výberové konanie
   na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s Materskou školou Orešie č. 3 v Pezinku za týchto podmienok:

Kvalifikačné predpoklady:
l odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelávania pre príslušný druh a typ školy, VŠ vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru;
l najmenej 5 r. pedagogickej praxe;
l absolvovanie 1. kvalif. skúšky alebo jej náhrady.

Iné kritériá a požiadavky:
občianska bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony, práca s PC (Word, EXCEL), riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné predpoklady, orientačná znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy týkajúca sa ZŠ.

Požadované doklady:
prihláška, osobný dotazník, profesijný životopis, overené doklady o ukončení vzdelania, doklad o absolvovaní 1. kvalif. skúšky alebo jej náhrady, potvrdenie dĺžky pedagogickej praxe, osobitne riadiacej praxe, návrh koncepcie rozvoja školy, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Dátum a miesto podania prihlášky a účasť na výberovom konaní:
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné poslať poštou alebo osobne v zalepenej obálke do 7. augusta 2009 o 11.00 hod. na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok s označením „Výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ Orešie č. 3 v Pezinku“.
Bližšie informácie: tel. č. 033/ 690 11 23 alebo e-mailom: sedlackova.martina@msupezinok.sk
 

Ohodnoťte článok: