Obchodná verejná súťaž

Júl 2009 / Prečítané 1352 krát
MESTO PEZINOK
v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž

   na predaj nehnuteľností – stavby s pozemkom nachádzajúcich sa Sládkovičovej ul. v Pezinku vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 95. 100,00 EUR (t. j. 2.864.982,60,- Sk).

Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) treba doručiť písomne, v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne do 3. 9.2009 do 11.00 hod. na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:
„SÚŤAŽ – predaj domu  Sládkovičova ul. N E O T V Á R A Ť !“
   Podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk  alebo sa obrátiť na právne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca majetkovoprávneho oddelenia, tel. č.: 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk. )