Poslanci schválili záverečný účet

Júl 2009 / Prečítané 1214 krát
   Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 26. júna 2009 schválili poslanci predložený Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2008 a vyslovili súhlas s celoročným hospodárením Mesta Pezinok za rok 2008.
   Plnenie príjmovej časti rozpočtu bolo vo výške 435.625 tis. Sk s plnením na 102,67 % a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 411.510 tis. Sk s plnením na 97,68 %. Saldo rozpočtu za rok 2008 bol prebytok vo výške 24.115 tis. Sk. Pôvodne zostavený a schválený rozpočet bol upravovaný rozpočtovými opatreniami. Celkovo ich bolo 112 a reagovali na aktuálne potreby činnosti mesta, dotácie zo štátneho rozpočtu (ŠR), granty.
   Skutočne dosiahnuté príjmy boli oproti schválenému rozpočtu po úpravách celkovo vyššie o 11 335 tis. Sk. Na tomto pozitívnom plnení sa výraznou mierou podieľali položky bežného rozpočtu najmä v oblasti výnosu dane z príjmov zo ŠR ako aj lepšia platobná disciplína pri výbere miestnych daní a poplatkov. Naopak nižšie plnenie bolo v oblasti kapitálových príjmov, ktoré ovplyvnil odklad splatnosti za odpredaj nehnuteľnosti Grunfeld v Grinave na rok 2009.
   Celkové rozpočtové výdavky v roku 2008 vykázali úsporu v celkovej výške 9 428 tis. Sk. Na šetrení sa podieľala optimalizácia výdavkov bežného rozpočtu, ktorými sa zabezpečuje základné poslanie samosprávy vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, nižší stav pracovníkov na mestskej polícii ako aj získané dotácie. Výdavky kapitálového rozpočtu mali rovnomerné plnenie. Zrealizovali sa investičné akcie v zmysle schváleného rozpočtu okrem parkoviska na Novomeského ulici na sídlisku Sever, kde sa na základe pripomienok obyvateľov táto investičná akcia presunie do budúcich období. Najväčšia investičná akcia v roku 2008 bolo dokončenie rekonštrukcie budovy na Radničnom námestí 9 v sume 36 800 tis. Sk.
   Z účtovného pohľadu predstavuje majetok mesta hodnotu 1 693 731 tis. Sk, z čoho krátkodobé a dlhodobé pohľadávky sú 16 830 tis. Sk. Krytie majetku je vlastným imaním 1 560 964 tis. Sk, záväzky a bankové úvery sú 101 507 tis. Sk a časové rozlíšenie vo výške 31 260 tis.Sk.
   Prebytok rozpočtového hospodárenia z roku 2008 (24 115 tis. Sk), zostatok nerozdeleného výsledku rozpočtového hospodárenia z roku 2007 (7 763 tis. Sk) a vylúčené finančné prostriedky z prerozdelenia (376 tis.Sk) predstavovali celkovú sumu na prerozdelenie vo výške 31 502 tis. Sk. Schválené prerozdelenie bolo nasledovné: 11 300 tis. Sk ( 375 tis. EUR) sa použilo na vykrytie schváleného schodku rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2009 a 20 202 tis. Sk (671 EUR) predstavuje dotácia do rezervného fondu mesta na krytie mimoriadnych a nepredvídaných situácií v budúcich obdobiach.

Ing. J. Sandtnerová, vedúca ekonomického oddelenia Mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: