Informácie z Mestského zastupiteľstva

Júl 2009 / Prečítané 1705 krát
   Mestskému zastupiteľstvu, ktoré zasadalo dňa 26. júna, bol predložený rozbor hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok, Podniku bytových služieb s. r. o., Pezinského kultúrneho centra, TV Pezinok, s. r. o., Mestského podniku služieb, Mestského zdravotníckeho strediska s. r. o. a Mestského múzea. Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh racionalizačných opatrení a úpravu rozpočtu Mesta z dôvodu prebiehajúcej hospodárskej krízy a neuskutočneného predaja administratívnej budovy na ulici M. R. Štefánika č. 10. Kapitálové výdavky v rozpočte budú upravené obmedzením investičných akcií. Z dôvodu šetrenia sa polročných odmien vzdal primátor, zástupca primátora aj hlavná kontrolórka. Zastupiteľstvu bola predložená informácia o pripravovaných projektoch cyklotrasy naprieč pezinským katastrom a o projekte rekonštrukcie Záhradnej ulice. Búrlivá diskusia sa vyvinula okolo nájomného vzťahu s poľovníckym združením Leštiny, ktoré žiadalo predĺžiť nájomnú zmluvu o ďalších desať rokov. Záujem o prenájom tohto poľovného revíru, v ktorom vlastní mesto Pezinok viac ako dve tretiny, malo aj novovzniknuté poľovné združenie, o ktorom nemalo zastupiteľstvo žiadne informácie. Diskusia vyústila do poverenia primátora rokovať o novej nájomnej zmluve s potencionálnymi záujemcami.
 
(MA)