Spomíname

Máj 2009 / Prečítané 2644 krát
14. mája uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opustil náš drahý
Ivan PESSEL.

Je máj a smútok tu leží, do očí tisnú sa slzy.
Na hrob pokladáme zopár ruží a s láskou spomíname.

Matka, manželka, deti a súrodenci s rodinami.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, milovala si život i nás.
Slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo bolo drahé, osud nám vzal.
Tá rana stále bolí a zabudnúť nám nedovolí.


Dňa 6. 6. 2009 si s veľkým smútkom pripomenieme
9. výročie úmrtia našej milovanej
Anitky KLAMOVEJ.
Ďakujem všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s láskou s nami. Smú-tiaca rodina.
Odišla si tichučko, ako odchádza deň,
v našich srdciach zostáva spomienka len.


Dňa 17. 5. 2009 uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
Emília VARGOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti iba priať
a s veľkou láskou a bolesťou
v srdci na teba spomínať.


Dňa 26. 5. sme si pripomenuli druhé výročie úmrtia
nášho drahého, manžela, otca, starého otca,
Pavla NESTARCA
ktorý nás náhle opustil.
Spomína, manželka Oľga, dcéry Silvia,
Zlatica s manželom a vnuci Nicolasko, Danielko.
Dňa 7. mája 2009 sme si s úctou pripomenuli
1. výročie úmrtia mojej drahej mamičky,
tety, babičky a prababičky
Márie STREZENICKEJ
,
bývalej učiteľky na Cajle.

Kto ste ju poznali, venujte jej prosím
tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 3. 5. 2009 uplynulo 10 rokov
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, brat, krstný, dedko
Bohumil DOBROVODA.

S láskou spomína, manželka, dcéry s rodinami,
sestry a ostatná rodina.
Dňa 10. 5. 2009 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko
Viktor PAULEN.

S láskou spomínajú manželka Mária,
dcéra a synovia s rodinami, vnučky Petra a Veronika.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Navždy zostane v našich srdciach.
1. júna 2009 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mamička, babička a prababička
Mária ŠMAHOVSKÁ.

S bolesťou v srdci, s láskou a modlitbou, s večnou vďakou spomína
manžel Vendelín, dcéra Katarína s rodinou, synovia Peter a Vendelín s rodinami. Prosíme o tichú spomienku od všetkých, ktorí ste ju poznali.
Dňa 5. 6. 2009 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ľubomír KOLLÁR.

S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 1. júna 2009 uplynie 20 rokov od úmrtia
Magdalény BAĎUROVEJ
rod. Lenhartovej. 

Kto ste ju poznali venujte jej prosím
spolu s nami tichú spomienku.
Syn Peter s rodinou a ostatná rodina.
Osud nikdy nevráti čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 11. 5. 2009 uplynuli 2 roky čo nás navždy
opustil manžel, otec a dedko
Jozef LIŠKA

S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Už niet domova, už nemáme kam ísť,
len pri hrobe našich drahých rodičov sa pomodliť.
So smútkom v srdci ale aj s nádejou na stretnutie u Pána
sme si v dňoch 16. 5. a 22. 5. pri sv. omšiach pripomenuli
1. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka
Jozefa FÉDERA.

Vás, ktorí ste ho poznali, prosíme, pamätajte spolu s nami na neho v modlidbách za jeho dušu. Ďakujeme, deväť detí s rodinami.
Dňa 12. 6. 2009 uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustila naša dcéra a sestra
Mária KLIMOVÁ,
rod. Múčková.

S láskou spomínajú mama a brat s rodinou.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 19. 6. 2009 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustila naša manželka, mama a babka
Anka MIŠKOVSKÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
Manžel Viliam, dcéra Majka, syn Tomáško
s rodinou.

Ohodnoťte článok: