Pezinok – mesto priateľské k životnému prostrediu

Máj 2009 / Prečítané 1243 krát
Separovaný zber odpadov bol v meste Pezinok, ako v prvom meste na Slovensku, zavedený celoplošne už v roku 1993. Pri svojom vývoji prechádzal technickými problémami a stretol sa tiež s ľahostajnosťou a nepochopením niektorých obyvateľov, ale v konečnom dôsledku sa ukázal ako systém, ktorý kvalitne funguje doteraz.
Mesto vytvorilo podmienky, aby sa do separácie mohli zapojiť všetky domácnosti a podnikateľské subjekty, ktoré na území mesta produkujú komunálne odpady.
Vytvorenie systému separovaného zberu je z každého hľadiska náročná záležitosť a jeho zavedenie do praxe je obtiažne a vyžaduje si veľké úsilie a nemalé finančné prostriedky. Správne nakladanie s odpadmi nepredstavuje zdroj zisku, ale podporuje skvalitňovanie životného prostredia.
Odpadovému hospodárstvu vedenie samosprávy mesta Pezinok venovalo od začiatku fungovania patričnú pozornosť. Stanovila sa taktika a vytýčili ciele pre stratégiu odpadového hospodárstva. Základný cieľ bol a neustále je smerovaný k obmedzeniu vzniku odpadov, k vytváraniu podmienok pre minimalizovanie ich tvorby, k využívaniu odpadov ako druhotnej suroviny, k zabezpečeniu správneho spôsobu vytrieďovania nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov.
Po zhodnotení súčasného stavu odpadového hospodárstva mesta Pezinok sa dá konštatovať, že mesto napĺňa stanovený cieľ zabezpečiť efektívny a nezávadný systém likvidácie odpadov a vytvoriť zdravé a estetické životné prostredie. Je teda možné zhrnúť, že v období rokov 1992 – 2008 po zavedení separácie TKO na území celého mesta sa znížilo množstvo komunálnych odpadov ukladaných na skládku, vytrieďujú sa zložky pre ďalšie zhodnotenie a vybudovaním zberného miesta nebezpečných odpadov vytvorili sa podmienky pre vhodné nakladanie s nebezpečnými odpadmi a tento odpad sa tým pádom vyčlenil z komodít ukladaných na skládku odpadov. Pre zefektívnenie a optimálizáciu vytvoreného systému separácie mesto plánuje vybudovanie zberného dvora. Malo by sa prejaviť predovšetkým znížením počtu nelegálnych čiernych skládok a nárastom množstva zozbieraného odpadu v zbernom dvore, nakoľko by sa vytvorili podmienky pre príjem separovaných komunálnych odpadov, ich evidenciu a dočasné skladovanie.
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pojem čierna skládka nepozná. Podľa zákona o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom. Týmto „iným“ miestom sa chápe akákoľvek nehnuteľnosť. Vytváranie tzv. čiernych skládok odpadov na okrajoch mesta, v lese a v prírodnom prostredí vôbec je veľmi negatív-nym javom nielen v Pezinku. Mesto má zmapované miesta týchto skládok a každoročne vynakladá nemalé prostriedky na ich likvidáciu.

Čierne skládky v tonách:
ROK 2004 2005 2006  2007  2008 
Množstvo (t)  45,45  79,35  85,30 29,95 32,52

Renáta Klimentová,
vedúca Odd. životného prostredia


Ohodnoťte článok: