Predaj spoluvlastníckeho podielu na budove na M. R. Štefánika č. 10

Máj 2009 / Prečítané 1392 krát

Mesto Pezinok

predá spoluvlastnícky podiel na budove na ul. M. R. Štefánika č. 10, aj s príslušným pozemkom.

Administratívna budova sa nachádza v samom centre mesta Pezinok a je napojená na všetky inžinierske siete. Polyfunkčná budova pozostáva zo suterénu, v ktorom je situovaná kotolňa a pomocné prevádzkové priestory, na I. nadzemnom podlaží sú situované obchodné priestory (reštaurácie, predajne, pekáreň a kľúčová služba). Na II. – IV. NP sú situované kancelárske priestory. Na II. NP sa nachádza zasadacia miestnosť o výmere 186m2 a terasa o výmere 131m2. Spoluvlastnícky podiel Mesta Pezinok je vo veľkosti 2091,81 m2.

Z hľadiska územného plánu mesta Pezinok je táto plocha prednostne určená pre funkcie základnej a vyššej vybavenosti komerčného zamerania, avšak podľa doplnkovej a prípustnej funkcie je možné budovu využiť napríklad na účely skupinového bývania, resp. prechodného ubytovania. 

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 1.200.000,- € (slovom : Jedenmilióndvestotisíc eur), t. j. 36.151.200,- Sk.
Znenie podmienok obchodnej verejnej súťaže si môžete pozrieť na www.pezinok.sk, prípadne si ich vyžiadať poštou na adrese: Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, na mailovej adrese: msu@msupezinok.sk, alebo osobne na sekretariáte prednostu MsÚ (1. posch., č. dv. 3).


Ohodnoťte článok: