Obchodná verejná súťaž

Máj 2009 / Prečítané 1202 krát

Mesto Pezinok

podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž

na predaj 4 garáží aj s pozemkami nachádzajúcich sa v k.ú. Pezinok, na Trnavskej ulici v Pezinku vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku.

Minimálna kúpna cena jednej garáže s príslušenstvom a pozemkom je stanovená vo výške 4000 eur, t. j. 120.504,00 Sk, konverzný kurz: 1 euro =30,1260 Sk.

Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) treba doručiť písomne, v zapečatenej obálke so spiatočnou adresou v termíne do 8. 6. 2009 do 11.00 hod. na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:

„SÚŤAŽ – predaj garáží Trnavská“
N E O T V Á R A Ť !

Podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk alebo sa obrátiť na právne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca právneho oddelenia, tel. č.: 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk).


Ohodnoťte článok: