Pezinok – mesto priateľské k životnému prostrediu

Apríl 2009 / Prečítané 2182 krát
Snaha vytvoriť a zaviesť moderný odpadový systém redukujúci objem komunálnych odpadov viedla Mesto Pezinok k rozhodnutiu postupne zaviesť v meste separovaný zber komunálneho odpadu triedením priamo v domácnosti. Po spracovaní Štúdie hospodárenia a likvidácie odpadov pre mesto Pezinok bolo rozhodnuté zabezpečiť overovací pokus triedeného separovaného zberu vo vybraných  lokalitách mesta. Na overovacom pokuse sa podieľali odborní garanti:
1/ firma SSI SCHÄFER  FRITZ SCHÄFER GmbH, jedna z najväčších európskych a svetových firiem, zabezpečujúca výrobu a dodávku širokého sortimentu nádob na komunálny, priemyselný a nebezpečný odpad;
2/ firma BRANTER WALTER GmbH, jedna z najväčších firiem v Rakúsku zabezpečujúca komplexné služby odpadového hospodárstva nielen v Rakúsku, ale aj v NSR a Luxembursku;
3/ firma PETMAS s. r. o., svojimi pracovníkmi, zapožičanými nádobami na separovaný zber ako aj špecializovaným vozidlom zabezpečovala všetky činnosti s overovacím pokusom;
4/ spoločnosť KOVOPROJEKT BRATISLAVA  ekologické stavby spol. s r.o., bola poverená spracovaním overovacieho pokusu separovaného zberu a jeho vyhodnotením.

   Po zvážení všetkých špecifík tuhého komunálneho odpadu (TKO) v meste bolo rozhodnuté overovací pokus sústrediť na separáciu papiera, skla, bioodpadu a zvyškového odpadu. Prebiehal v období od 15. 2. do 25. 8. 1992. Zúčastnilo sa ho 1228 domácností, čo predstavovalo 3728 obyvateľov. V máji 1992 bol pokus rozšírený o ďalších  269 domácností. Celkovo teda experiment zameraný na triedenie jednotlivých zložiek odpadov (papier, bioodpad, sklo a ostatný netriedený odpad) prebiehal v 1497 domácnostiach, čo bolo približne 4550 obyvateľov.
Pri overovacom pokuse boli  získané praktické skúsenosti a postrehy, ako napríklad:
- správne dimenzovanie nádob v lokalitách s viacpodlažnou zástavbou
- vhodné zostavovanie sady nádob v rodinnej zástavbe
- výber vhodného druhu nádoby na biologický odpad

   Ďalším, hoci negatívnym, poznatkom bola vynaliezavosť obyvateľov použiť nádoby z kvalitných materiálov na iné účely a z toho dôvodu boli počas trvania pokusu zaznamenané prípady odcudzenia v počte cca 50 kusov 240 l nádob.
   V priebehu roka 1993 bolo tiedenie TKO zavedené v celom meste. V marci boli zabezpečené nádoby na triedený zber pre domácnosti, technickú aj občiansku vybavenosť a väčšinu živností. Mesto v tom čase pružne reagovalo na povinnosť nového zákona o odpadoch z roku 1991, ktorý ukladal všetkým pôvodcom prednostne odpady triediť a využiť ich ako zdroj druhotných surovín alebo energie.  Celá koncepcia  systému likvidácie odpadov od občanov bola založená na zabezpečení toho, aby sa na skládku dostalo iba to, čo nie je možné využiť ako druhotnú surovinu.
   V súčasnosti sa v Pezinku triedi komunálny odpad na zložky: papier, sklo, bioodpad, plasty a netriedený odpad.  Od roku 1993 do roku 2003 sa separoval biologický odpad na celom území mesta. V roku 2004 prišlo k zrušeniu triedenia biologického odpadu na sídliskách, obyvatelia bytových domov neboli ochotní, teda schopní triediť. Na základe dlhodobých sledovaní sa preukázala úplná neefektívnosť vytrieďovania tejto zložky. Zrušením kontajnerov na bioodpad sa odstránil problém šíriaceho sa zápachu z dlho nevysypaných kontajnerov. Triedenie biologického odpadu sa ponechalo iba v rodinných domoch, kde obyvatelia k triedeniu pristupujú veľmi zodpovedne. Začiatkom roka 2004 sa začalo s triedením plastov a pribudli aj nebezpečné odpady. 

Vyhodnotenie triedenia komunálneho odpadu v tonách z 1100 l kontajnerov a 240 l nádob (bez odpadu
z rekreačných oblastí, kde sa netriedi), bioodpad iba od obyvateľov rodinných domov:

Renáta Klimentová,        
ved. odd. životného prostredia