Spomíname

Apríl 2009 / Prečítané 2276 krát
Dňa 13. 4. 2009 uplynul rok
čo nás navždy opustil
náš drahý syn, otec, dedko
Vladimír BREZÍK
z Pezinka.
S láskou spomínajú rodičia a brat Stanislav,
dcéry Julka, Vladka, Marianka s rodinami.
Kto v srdci žije, nezomiera.
Dňa 29. 4. uplynie 30 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, svokor a dedko
Viliam NOGA.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Prosím venujte mu s nami tichú spomienku.
Dňa 20. 4. 2009 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Jozef POKOPEC.
S láskou spomína manželka Anna a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Odišli potichúčky bez rozlúčky.My ich však v srdciach stále máme, s láskou na nich spomíname. Dňa 14. 4. 2009 uplynulo 5 rokov od úmrtia
môjho manžela, otecka, dedka a pradedka
Eduarda ŠVARCA

a dňa 16. 4. uplynul rok od úmrtia môjho syna
Vladimíra ŠVARCA.
S láskou na nich spomínajú – matka,
súrodenci, deti a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 11. apríla 2009 uplynulo dlhých 33 rokov
čo nás navždy opustil náš drahý otecko
Rudolf BENČURIK.
Bol to Pezinčan. Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
Ďakujeme. Dcéry s rodinami.
Dňa 13. 4. 2009 uplynulo druhé výročie
od smrti môjho milovaného manžela
Ivana MORAVČÍKA.
S nesmiernou bolesťou v srdci, ale s láskou a modlitbou, úctou a večnou vďakou na neho spomínajú manželka Irena, syn Peter s manželkou, dcéra Monika s manželom, vnučky Adrika a Vaneska.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
„Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.“
Dňa 11. 3. 2009 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia nášho drahého otca a dedka
Františka FOLTANOVIČA.
Spomíname so smútkom v srdci.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
10. mája 2009 uplynie rok
čo nás navždy opustil
Jaroslav KRAMPL.
Spomíname a nezabúdame.
Manželka a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 19. 4. 2009 uplynulo 5 rokov,
čo nás opustil milovaný otec
Imrich ŠIROKÝ 

a 17. 4. 2009 uplynuli 4 roky,
čo nás opustila milovaná mama
Oľga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn Marian.
Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

Dňa 31. 3. 2009 uplynulo 25 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec, dedko, pradedko
Peter POLÁK
z Pezinka.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dcéry Jozefína Klačanová, syn Štefan Polák s rodinami.
Dňa 13. 4. 2009 uplynulo 30 rokov,
čo nás navždy opustil vo veku 33 rokov náš milovaný
Milan DEMOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.
Dňa 1. 5. 2009 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Otto DEMOVIČ.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 22. 4. 2009 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko
Bohumil KŘUPALA.
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéry Janka,
Martinka s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú spolu s nami.
Dňa 22. 4. 2009 uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša milovaná
mamička, babička a prababička
Emília BIELIKOVÁ.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým ktorí nezabudli
a venujú jej s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 1. 5. uplynie 10 rokov,
čo nás opustil náš drahý
Milan SATKO
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
Vždy si všetkým pomáhala, na seba si zabúdala, odišla si,
už nič ťa nebolí naše srdce nezabúda stále k tebe láskou horí.
Dňa 31. marca uplynulo 8 rokov,čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mamička a babička
Veronika WITTGRUBEROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Jozef, dcéry Vierka a Ľubka, zaťovia Marek, Ivan a vnúčatá Radko, Dominika a Veronika.
Dňa 4. 4. 2009 sme si pripomenuli nedožitých
71. rokov našej drahej mamy a babky
Heleny FOLTANOVIČOVEJ .
Spomíname so smútkom v srdci.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Kto v srdci žije, nezomiera!
Dňa 30. 4. 2009 uplynie rok, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
František TOMAŠKOVIČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Eva, dcéra Monika,
synovia Dušan a Ľuboš s rodinami.
Ďakujem všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.