Obchodná verejná súťaž

Apríl 2009 / Prečítané 1382 krát
Mesto Pezinok

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú súťaž

na predaj nehnuteľností – rodinného domu s pozemkami nachádzajúcich sa Za dráhou č.19 v k. ú. Pezinok, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 a LV č. 1752 vedených Katas-trálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 225 718,64 eur, t. j. 6 800 000,00 Sk.

Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) treba doručiť písomne v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne do 15. 5. 2009 do 11.00 hod. na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:
„SÚŤAŽ – predaj domu Za dráhou 19“ N E O T V Á R A Ť !

Podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk alebo sa obrátiť na právne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca právneho oddelenia, tel. č.: 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk).

Ohodnoťte článok: