2 otázky pre: poslanca Mestského zastupiteľstva Ing. Stanislava Sobotu

Marec 2009 / Prečítané 1318 krát
Ako by ste charakterizovali najpodstatnejšie plusy prvej polovice volebného obdobia?
   Z môjho pohľadu za najpodstatnejšie pozitíva považujem zadanie vypracovania nového územného plánu mesta Pezinok s posúdením všetkých pripomienok a požiadaviek od občanov a organizácií. Mesto tento proces zabezpečuje odborne spôsobilou osobou, ktorá by mala zobrať do úvahy všetky fakty, podmienky a požiadavky tak, aby výsledkom bola taká územnoplánovacia dokumentácia, ktorá bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúladiac záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie, ekologickú stabilitu a stanoví regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania.
   Takisto za plus hodnotím rozhodnutie poslancov MsZ o zámere využitia územnej zóny Rozálka z bytovej výstavby na športové a rekreačné využitie, čo znamená, že v tomto území by v budúcnosti mohol vyrásť viacúčelový športový a rekreačný areál takých parametrov, ktoré budú zodpovedať úrovni doby a technickým vymoženostiam.
   Samozrejme volebný program sa dotýka aj Cajly, kde som poslancom. Za najväčší plus v tomto volebnom období považujem založenie a činnosť Občianskeho združenia Klubu Cajlanov, ktoré má viacero zložiek a najmä športovci a dôchodcovia resp. dôchodkyne svojou aktivitou obnovujú spoločenský život Cajle. Spolu s Petrom Sandtnerom sa členovia KC pričinili aj o vydanie knižnej publikácie Cajla.

Ktoré sú jeho mínusy?
   Veľa, čo nám treba naprávať, sme zdedili z minulých období. Od slabej až neexistujúcej infraštruktúry v niektorých častiach až po prenos právomocí zo strany štátu bez adekvátneho finančného krytia. Je to vidieť najmä v infraštruktúre dopravy (komunikácie, parkoviská, chodníky...), rozvoji bývania ako aj životného prostredia.
   Nedostatočne, vzhľadom na chýbajúce finančné krytie, postupuje výstavba nových komunikácií, parkovísk, chodníkov, koridorov pre cyklistov ako aj údržba existujúcich.
J   e najvyšší čas pustiť sa do technického auditu verejného osvetlenia a následne jeho rekonštrukcie. V niektorých mestských častiach ho už nemožno ani nazvať verejným osvetlením.
   Pokračovať treba v rekonštrukcii tepelného hospodárstva.
   Je veľa toho, čo treba zlepšovať. Váhaním či odsunutím riešenia sa problémy ešte zväčšujú. Z mínusov sa dá ísť aj do plusov a som rád, že sme našli už dohodu v riešení statickej dopravy v centre mesta a v blízkej budúcnosti sa dopracujeme k funkčnému parkovaciemu systému.
   Mínusy sú aj v iných oblastiach, nemali by nám slúžiť ako výhovorky, prečo sa to nedá, prečo to nejde, ale naopak mali by nás povzbudiť k vyššej aktivite, k hľadaniu nových riešení.
   Toto mesto a jeho občania si to zaslúžia. Napokon, nás poslancov posudzujú podľa činov a nie podľa slov
.
 
 
 

Ohodnoťte článok: