Spomíname

Marec 2009 / Prečítané 2925 krát
Dňa 25. marca 2008 dotĺklo otcovské srdce
Vladimíra MILKU
z Pezinka, rodáka z Lysej pod Makytou, ktorý by sa bol
28. marca 2009 dožil 89 rokov.
Aj po roku na neho s láskou a úctou spomína šesť dcér
a syn s rodinami. Nech ho nebeský otec odmení
večnou blaženosťou.
 
  Dňa 17. 3. 2009 uplynulo 20 rokov od úmrtia našej drahej mamy a babky
Ginetty ULIČNEJ
rod. Federlová
a dňa 2. 4. 2009 uplynulo 21 rokov
od úmrtia nášho drahého brata
Ladislava ULIČNÉHO.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a sestry Paulína a Marta s rodinami. Kto ste ich poznali, prosíme, venujte im tichú spomienku. Ďakuje Paulína.
 
Dňa 20. marca uplynuli dva roky od smrti
môjho milovaného manžela
Juliana MAŤUSA.
S láskou spomína manželka Irena.
 
  Dňa 1. 3. 2009 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý otec, svokor a deduško
Pavol AULITIS.
Veľký smútok a žiaľ v srdci máme,
s úctou a láskou na teba spomíname.

Dcéry s manželmi, vnúčatá Dávidko, Miško, Zuzanka
a ostatná rodina.
Dňa 21. 3. 2009 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, syn
Peter RARIGA.
Dotĺklo Tvoje srdce, stíchol Tvoj hlas,
ale spomienky na Teba zostávajú navždy v nás.

So smútkom a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 30. 3. 2009 uplynie 12 rokov čo nás navždy opustil
náš drahý otec, dedko a pradedko
Ján BELANSKÝ.
S ústou a láskou spomína dcéra a syn s rodinami.
Dňa 28. 3. 2009 s bolesťou v srdci si pripomíname
2. výročie úmrtia môjho manžela
Jozefa Schöna.
S úctou a láskou na teba spomína manželka Anka, Marián,
Milka a Maruška Březíková s rodinou. Ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Vďaka vám.
 
  Tá rana v srdci veľmi bolí a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 22. 2. 2009 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička, babička a prababička
Brigitka BALÁŽOVÁ.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú jej s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Tak náhle odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom rodina, moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí, že tvoja duša všade s nami chodí a pán Boh, až príde čas, nás znovu spojí.

Dňa 15. 3. 2009 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a deduško
Štefan BEDECS.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra a syn Marián s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Kto v srdci žije, nezomiera!
Dňa 7. 4. 2009 uplynú smutné 3 roky, odkedy nás náhle
opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Dominik RUŽA.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli,
ďakuje manželka Emília s rodinou.
Dňa 30. 3. 2009 uplynú 2 roky od smrti manžela, otca a dedka
Daniela BURDANA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka Ružena, syn Andrej, dcéra Lenka s rodinou
a vnučka Ivanka.
 
Dňa 13. 3. 2009 uplynul rok, čo nás navždy opustil vo veku 64 rokov náš drahý manžel, ocko a deduško
MUDr. Peter GAÁL.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, deti
a ostatná rodina.
Dňa 14. 3. uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila naša dobrá a starostlivá mama a babka
Júlia NOSKOVIČOVÁ.
S láskou v srdci spomínajú deti a vnúčatá.
 
  Dňa 3. 4. 2009 uplynie 5 rokov čo nás navždy opustila na-ša milovaná mama, babka a prababka
Anna FISCHEROVÁ.
S láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami.
Dňa 27. 2. 2009 uplynulo 6 rokov od smrti
Emílie LUDVIGOVEJ.
S láskou spomína sestra Juliana s
manželom a krstné deti Gustáv a Vladimír s rodinami.