Informácie o skládke

Marec 2009 / Prečítané 1893 krát
· Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Bratislava oznámil 3. marca, že stavba skládky v Novej jame bola skolaudovaná. Vlastník stavby Ekologická skládka, a. s., môže skládku začať okamžite prevádzkovať.
· Mesto Pezinok do termínu uzávierky tohto čísla Pezinčana ešte neobdržalo rozhodnutie o ukončení kolaudačného konania a o začiatku prevádzky novej skládky odpadov.
· Krajská prokuratúra v Bratislave podala žalobu vo veci nesúladu všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach ÚPN na Krajský súd v Bratislave. Týka sa to Územného plánu mesta Pezinok z roku 1996 a všeobecne záväzného nariadenia z roku 1997, ako i všetkých zmien a doplnkov ÚPN, ktoré mesto realizovalo od roku 1996, vrátane zmien a doplnkov z roku 2002, v ktorom poslanci Mestského zastupiteľstva zmenili funkčné využitie územia novej jamy zo skládky na biogenózu (čím prakticky znemožnili skládku vybudovať).
· V súčasnosti vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie hĺbkovú kontrolu zmlúv týkajúcich sa skládkovania pezinského domového odpadu na skládke v Dubovej uzatvorených v roku 2007 a 2008. Je to už tretia kontrola tohto druhu v posledných troch mesiacoch.
· Mesto Pezinok a občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta pripravujú verejné zhromaždenie občanov v Dome kultúry, na ktorom chcú informovať o krokoch, ktoré podnikli v ostatnom čase a kde budú prezentovať nové skutočnosti v kauze skládky v Novej jame.
 
 (ra)