Oznámenie o začatí obstarávania

Marec 2009 / Prečítané 1345 krát
MESTO PEZINOK
Oznámenie o začatí
obstarávania Územného
plánu mesta Pezinok


verejná vyhláška

Mesto Pezinok ako orgán územného plánovania v zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ustanovením
§ 19b ods. 1 a) zverejňuje
oznámenie

o začatí prípravných prác
na obstarávaní

ÚZEMNÉHO PLÁNU
MESTA PEZINOK


Obstarávateľskú činnosť v zmysle § 2a stavebného zákona zabezpečuje Bibiána Piršelová - odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 019, Dukelská 43, 900 01 Modra, kontakt : 0902 561 473.
V súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní je spracovateľom predmetnej dokumentácie AUREX, spol. s r.o. (spracovateľ), Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD., tel. +421 2 54 789 502, e-mail: aurex@aurex.sk, autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0967 AA 0230
Územný plán mesta Pezinok, bude obstarávaný a následne spracovaný v nasledovných
fázach v súlade s §19a zákona č. 50/1976 Zb v platnom znení:
Prípravné práce
Prieskumy a rozbory
Spracovanie zadania a jeho prerokovanie
Spracovanie konceptu riešenia ÚPN mesta Pezinok a jeho prerokovanie
Spracovanie návrhu ÚPN mesta Pezinok a jeho prerokovanie
Spracovanie konečného návrhu ÚPN mesta Pezinok pre schválenie
Vyhlásenie záväznej časti ÚPN mesta Pezinok a uloženie dokumentácie

Vaše námety, požiadavky a podklady môžete zaslať do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu Mesto Pezinok, Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok
s označením „ÚPN mesta Pezinok“. 

 
Mgr. Oliver Solga
primátor mesta

Kontaktná osoba Mesta Pezinok: Ing. Iveta Szabová, č.tel. 022/6901 148