Obchodnú verejná súťaž

Marec 2009 / Prečítané 1302 krát
MESTO PEZINOK
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž


na predaj 5 garáží aj s pozemkami nachádzajúcich sa v k. ú. Pezinok,
na Trnavskej ulici v Pezinku vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra v Pezinku.


Minimálna kúpna cena jednej garáže s príslušenstvom a pozemkom je stanovená vo výške 5.642,97 eur , t. j. 170.000,00 Sk, konverzný kurz: 1 euro =30,1260 Sk.

Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) treba doručiť písomne v zapečatenej obálke
so spätnou adresou v termíne do 31.3.2009 do 11.00 hod. na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok s označením hesla:

„SÚŤAŽ predaj garáží Trnavská“ NEOTVÁRAŤ!

Podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk
alebo sa obrátiť na právne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca právneho oddelenia, tel. č.: 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk).
 
 

Ohodnoťte článok: