Mesto získalo zdroje na revitalizáciu Zámockého parku

Marec 2009 / Prečítané 2046 krát
   V rámci pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí z Operačného programu Bratislavský kraj opatrenie 1. 1 Regenerácia sídiel bola Mestu Pezinok Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na projekt Revitalizácia zelenej pamiatky – Zámocký park Pezinok v sume 717 451,36 eur (21 613 939,72 Sk).
   Plánovaná revitalizácia parku zahŕňa výstavbu nového detského ihriska, ktoré je navrhnuté ako gazdovský dvor so zvieratkami a riešené ako zostava drevených konštrukcií a stavieb. Na vyčlenenej ploche bude medzi objektom Centra voľného času a detským ihriskom umiestnená plocha s hracím poľom pre spoločenskú hru mlyn so sedením. Medzi chodníkom a oplotením bude realizovaná lanová dráha vhodná pre väčšie deti a v severozápadnej časti za CVČ voliéra pre chov pávov.
   Do Zámockého parku taktiež pribudne nový mobiliár: lavičky, odpadkové koše, dva altánky, z ktorých jeden bude umiestnený v areáli detského ihriska a ďalší na lúke pri jazere.
   Okrem týchto aktivít sú v projekte plánované výruby a výsadby drevín, rekonštrukcia verejného osvetlenia, úprava verejného priestranstva v predpolí parku riešená výmenou súčasnej asfaltovej plochy za plochu z prírodného kameňa, celková rekonštrukcia a úprava brehov jazera, zlepšenie prístupnosti k jazeru navrhované zrealizovaním dvoch drevených mól.
   Termín začiatku realizácie prác je indikatívne určený na september 2009 a predchádzať mu bude výber dodávateľa, ktorý bude realizovať práce v rámci revitalizácie parku.
   Park po realizácii navrhnutých prác naplní ambície mesta a zámer v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok, zvýši úroveň možnosti trávenia voľného času občanov všetkých vekových kategórií, zatraktívni doterajší priestor parku a pozdvihne historický kolorit mesta.

Ing. Monika Krnáčová
projektový manažér
Mesta Pezinok