Pezinok – mesto priateľské k životnému prostrediu

Február 2009 / Prečítané 2104 krát
Obvodný úrad životného prostredia
   Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku so sídlom na Ulici M. R. Štefánika 10 je orgánom špecializovanej miestnej štátnej správy na úseku životného prostredia.
   Obvodný úrad vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo svojom územnom obvode v okrese Pezinok. Okrem mesta Pezinok aj v ostatných mestách a obciach nášho okresu.
   V prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov na úseku:
- vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania;
- verejných vodovodov a verejných kanalizácií
- rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
- ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme
-odpadového hospodárstva
-ochrany prírody a krajiny
-ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
-prevencie závažných priemyselných havárií
-posudzovania vplyvov na životné prostredie
-integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
-ochrany pred povodňami.

Obvodný úrad plní ďalej tieto úlohy:
- vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec;
- poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní úlohu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
- obciam poskytuje na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú,
- kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,
- upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy v starostlivosti o životné prostredie,
- kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade s týmto zákonom.
   Obvodný úrad vo svojej územnej pôsobnosti pri výkone svojej činnosti spolupracuje so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, s inými štátnymi orgánmi, organizáciami a orgánmi územnej samosprávy a s občianskymi združeniami pôsobiacimi vo veciach starostlivosti o životné prostredie.

Úseky, fungujúce v rámci OU ŽP v Pezinku:
1. Úsek štátnej vodnej správy
2. Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
3. Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
4. Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Stránkové hodiny pre verejnosť
Pondelok: 7.30 17.00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 7.30 16.00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.30 12.00

Kontakt:
Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
Telefón:
033 / 641 11 81
033 / 641 23 40
033 / 641 21 57
Fax:
033 / 641 20 72
E-mail: info@pk.ouzp.sk

Zaujímavosti:
Svetový deň mokradí: 2. február Svetový deň vody: 22. marca
Deň zeme: 22. apríl
Svetový deň životného prostredia: 5. jún
Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy: 16. september
Podľa: http://www.pk.ouzp.sk spracovala: (ZS)

Na stav životného prostredia v Pezinku sme sa spýtali prednostu OU ŽP v Pezinku, JUDr. Justína Sedláka:

1.Čo vás trápi v oblasti životného prostredia v Pezinku? Pozorujete v katastri mesta nejaké aktivity vážne poškodzujúce životné prostredie, na ktoré chcete upozorniť?
„V poslednom čase bolo našim úradom a hlavne úsekom štátnej správy odpadového hospodárstva riešených viacero prípadov výskytu nelegálnych skládok komunálnych a drobných stavebných odpadov väčšieho rozsahu. Na základe oznámenia fyzických alebo právnických osôb musíme vykonávať miestne obhliadky v teréne s následným vyhotovením fotodokumentácie a riešením v súlade so zákonom o odpadoch. Preventívnym charakterom je udelenie pokút za porušenie a nedodržiavanie platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva..“

2. S akými problémami sa na vás môžu obrátiť bežní občania? Aké služby poskytuje úrad pre nich?
„Obvodný úrad životného prostredia bol zriadený na základe nadobudnutia účinnosti zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uschovávaní a šírení informácií o životnom prostredí. Občan sa teda môže na nás obrátiť so všetkým, čo súvisí alebo je spájané so životným prostredím. Občanom a klientom poskytujeme v plnom rozsahu základné informácie súvisiace s jednotlivými úsekmi nášho úradu, t. j. prijímanie podaní a následne vydávanie vyjadrení a rozhodnutí. Takisto evidujeme podanie sťažností, petícií a žiadostí o poskytnutie informácií.“
 
(ZS)
 
 
Oddelenie životného prostredia MsÚ Pezinok
Oddelenie životného prostredia na MsÚ v Pezinku zabezpečuje nasledovné činnosti:

- vypracovanie a aktualizáciu programu odpadového hospodárstva (POH) mesta;
- vypracovanie písomných pripomienok k POH okresu;
- vyjadrenia k predkladaným POH podnikateľských subjektov;
- vydáva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov;
- rieši priestupky v zmysle zákona o odpadoch (fyzické osoby);
- likvidáciu divokých skládok;
- kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojovznečisťovania ovzdušia;
- vydávanie súhlasov na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien a na ich užívanie;
- ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia opatrenia na nápravu;
- vlajkovú výzdobu a údržbu a rozmiestňovanie tribúny;
- vydávanie rybárskych lístkov a vedie evidenciu;
- evidenciu psov a vydávanie identifikačných známok;
- evidenciu a údržbu jestvujúcich detských ihrísk (DI), realizáciu nových DI;
- evidenciu včelstiev;
- vydávanie súhlasov na výrub drevín a krovitých porastov na súkromných pozemkoch;
- prijíma oznámenia o havarijných výruboch;
- ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady za povolený výrub drevín;
- vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu;
- správu verejných priestranstiev, udeľovanie súhlasov k ich osobitnému užívaniu (prenosné reklamy, verejné priestranstvá iné);
- ochranu verejného poriadku a práva na odpočinok;
- správu a údržbu miestnych komunikácií (opravy výtlkov, chodníkov, vodorovného a zvislého dopravného značenia;
- vydáva rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (MK), uzávierky MK, stanoviská na zriadenie vjazdov, a určuje dopravné značenie v meste;
- údržbu verejného osvetlenia;
- preveruje podnety a sťažnosti občanov.

Kontakty:
Renáta Klimentová, vedúca oddelenia, tel. 6901150, e-mail: klimentova.renata@msupezinok.sk
Ing. Miloš Bačák, referent, tel. 6901151, e-mail: bacak.milos@msupezinok.sk
Ing. Oľga Moťovská, referent, tel. 6901153, e-mail: motovska.olga@msupezinok.sk
Ing. Jana Gubániová, referent, tel. 6901153, e-mail: gubanio-va.jana@msupezinok.sk

 
Spracovala: Renáta Klimentová