Spomíname

Február 2009 / Prečítané 1986 krát
Dňa 10. 2. uplynuli 2 roky čo nás opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Jozef ZÁRUBA.
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 
  Spomienka na Teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých,
ktorí Ťa milovali a sú Ti vďační za lásku a obetavosť.

Dňa 28. 2. 2009 uplynie rok, čo nás opustil
Ladislav BABALA.
Spomíname s láskou a úctou, manželka a deti.
Dňa 14. 3. uplynie rok, čo nás navždy opustila naša
dobrá a starostlivá mama a babka
Júlia NOSKOVIČOVÁ.
S láskou v srdci spomínajú deti a vnúčatá.
 
  Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 28. februára 2008 uplynie 7 bolestných rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, svokor a deduško
staviteľ
Stanislav MIŠKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
 S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. Márne ju naše oči všade hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach bude stále žiť.
Dňa 8. 3. 2009 uplynú 3 roky, čo nás náhle opustila naša milovaná manželka, mamička, svokra, babka, sestra a švagrina
Štefánia KADLIČKOVÁ.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, dcéra s rodinou a sestra s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku. Ďakuje dcéra Mária.
 
  Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať
ani zbohom rodina moja.
Dňa 25. 2. 2009 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, manželka vo veku 47 rokov
Marta PULŠČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím s nami tichú spomienku.
Manžel Ondrej, synovia Andrej, Michal a ostatná smútiaca rodina.
S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým známym, že nás dňa 15. 1. 2009 náhle opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Alojzia SLOVÁČKOVÁ
rod. Matejkovičová.
Neplačte, že som odišla, ten kľud a mier mi prajte,
len večné svetlo spomienky mi stále zachovajte.

Smútiaca rodina.
 
  Dňa 26. 12. 2008 uplynul rok, čo nás opustil
Karol HAJMASSY.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 17. 2. 2009 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel a otec
Jozef SCHNIRTCZ.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.
 
  Dňa 14. 2. uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko a pradedko
Róbert PULLMANN.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou spomína manželka, dcéry Elenka a Beatka s rodinami a ostatná rodina.

Odišli potichúčky, bez rozlúčky. My ich
však  v srdciach stále máme,
s láskou na nich spomíname.

 Dňa 7. 3. 2009 uplynie 15 rokov od úmrtia našej milovanej mamičky a babičky
 
Jozefky SUCHÁREKOVEJ
 a dňa 8. 2. 2009 uplynulo 11 rokov od úmrtia nášho  otecka a dedka
 
Mateja SUCHÁREKA
 z Grinavy. S láskou na nich spomína dcéra Mária, syn Milan, nevesta Oľga, vnúčatá a sestra Štefánia.

 
  Deň 4. marec je najsmutnejším dňom nášho života.
Pripomenieme si 2. výročie úmrtia nášho milovaného syna, otca a brata
Igorka MLÝNKA.
Najväčšia láska na svete zomiera, keď syn oči navždy zaviera.
Tá rana v srdci navždy ostáva a veľmi bolí. Nikdy sa nezahojí. Aj keď nie si medzi nami, v spomienkach stále žiješ s nami.

V spomienkach navždy zostaneš u svojej matky, otca, brata, sestier a dcérky Barborky. Kto ste ho poznali spomínajte spolu s nami.
Dňa 15. 2. uplynul rok, čo nás navždy opustil
Vladimír NOGA.
S láskou spomína smútiaca rodina.
 
  Dňa 14. 2. 2009 uplynuli už dva roky, čo nás opustila naša najdrahšia
Mária KOLESÁROVÁ
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli a spomenú si na túto vzácnu ženu, ďakuje manžel Jozef, dcéra Alena a syn Jozef s rodinami.
Dňa 6. 2. 2009 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef  WITTGRÚBER.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 
  Tá rana v srdci veľmi bolí a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 22. 2. 2009 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila
 naša milovaná mamička, babička a prababička
 
Brigitka BALÁŽOVÁ.
 S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú jej s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 15. 2. 2009 sme si pripomenuli nedožitých 94 rokov
nášho otca a dedka
Vincenta ČAJKOVIČA.
 

Ohodnoťte článok: