Výročná schôdza dobrovoľných hasičov

Február 2009 / Prečítané 2120 krát
   Členovia a funkcionári Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Pezinok-mesto, ktorý patrí medzi najväčšie, najstaršie i najaktívnejšie organizácie v okrese Pezinok- Senec sa stretli 4. januára na
svojom výročnom zasadnutí, aby vyhodnotili svoju činnosť za rok 2008.Rokovanie viedol predseda DHZ, dlhoročný funkcionár DPO SR Gabriel Guštafík. V úvode privítal prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR JUDr. Jozefa Minárika, primátora mesta, Mgr. O. Solgu ,riaditeľa OR HaZZ plk. Ing. E. Moťovského a pplk. Mgr. V. Bartoša i podpredsedu UV DPO Pezinok-Senec vrchného inšpektora DPO Petra Roneca. Potom si spoločne uctili pamiatku zosnulých členov Alžbety Aulitisovej, Angely Schmidlovej , Jozefa Federa a Emila Fišera , ktorí zomreli v uplynulom roku. Správu o činnosti predniesol člen výboru Pavol Čajkovič. Zhodnotila prácu členov i funkcionárov na úseku prevencie , odbornej prípravy, represie , spoločensko-osvetovej činnosti v meste a tiež kriticky poukázala na problémy. Osobitne kladne bola hodnotená spolupráca s Mestom Pezinok, ktoré trvale podporuje činnosť dobrovoľníkov hasičov.
   Členovia DHZ Pezinok-mesto sa zúčastňovali na viacerých podujatiach organizovaných OR HaZZ Pezinok. Spolupráca medzi oboma zložkami je tiež dobrá. Kladne bola hodnotená práca vykonaná členmi DHZ pri údržbe a opravách techniky, hasičskej zbrojnice, výzbroje a výstroja kde odpracovali množstvo hodín bez nároku na odmenu. Pravidelne navštevujú základnú školu, kde pracujú s mládežou,ktorú sa snažia získať pre prácu v DPO. Veľmi dobrá je tiež spolupráca s ostatnými DHZ v okrese a tiež v zahraničí.
   V správe bolo konštatované, že je potrebné zvýšiť aktivitu na úseku prevencie pred požiarmi.
   Veliteľ DHZ Peter Mikuš spoločne s Ladislavom Binderom povýšili členov DHZ – R. Adamčíka , M. Hranickú , D. Večerovú a Mgr. L. Večeru a odovzdali im ocenenia, ako dlhoročným členom pri ich životnom jubileu . Ďakovné listy obdržali J. Guštafíková , K. Klamo, M. Čech , M. Polakovič, D. Čajkovič, Z. Hrnčírová a Z. Voleková. Na výročnej členskej schôdzi bol predložený na schválenie návrh plánu činnosti DHZ na rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2009.
   V rámci diskusie sa mohli prítomní členovia vyjadriť k predloženým dokumentom. Rokovanie pozdravil aj prezident DPO SR J. Minárik , ktorý poďakoval členom i funkcionárom za ich prácu v prospech DPO SR i svojich spoluobčanov. Primátor O. Solga vo svojom vystúpení prisľúbil pomoc i podporu mesta v roku 2009. Vrchný inšpektor DPO SR P. Ronec poďakoval členom za prácu na úseku prevencie pred požiarmi a tiež pripomenul 85.výročie založenia hasičskej tlače na Slovensku. E. Moťovský kladne hodnotil dobrú prácu DHZ i spoluprácu s OR HaZZ a informoval tiež o činnosti OR HaZZ Pezinok. V diskusii vystúpil tiež V. Bartoš, ktorý informoval o zásahovej činnosti v roku 2008. Po schválení uznesenia pokračovala neformálna beseda o činnosti a plánoch do budúcnosti.
 
 
Peter Ronec
 

Ohodnoťte článok: