Mestskí sprievodcovia hodnotili svoju prácu

Február 2009 / Prečítané 2070 krát
   V cajlanskom Klube dôchodcov sa uskutočnilo 31. januára výročné valné zhromaždenie Klubu mestských sprievodcov, na ktorom hodnotili svoju vlaňajšiu činnosť.
   Správa o činnosti podrobne zhodnotila prácu členov na úseku sprievodcovskej a tlmočníckej činnosti. Netradične čítanú správu dopĺňal obrazový audiovizuálny program.
   Členovia klubu, okrem sprevádzania turistov spolupracovali bez nároku na odmenu pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rámci jubilejného roku 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste.
   V správe bola kladne hodnotená spolupráca s múzeami a galériami v meste, osobitne s Pezinským kultúrnym centrom. V spolupráci s Malokarpatským baníckym spolkom sa členovia klubu podieľali na organizovaní vychádzky na Banskom náučnom chodníku, zúčastnili sa Salamandrových dní v Banskej Štiavnici a na 1. stretnutí baníckych miest v Pezinku. Dobrú spoluprácu majú so združením pezinských vinohradníkov a vinárov, Malokarpatskou knižnicou, športovými klubmi, klubmi dôchodcov. Venujú sa tiež mládeži, navštevujú školy, kde besedujú so žiakmi.
   V rámci klubu sa zaoberajú vlastným vzdelávaním. Zapojili sa do štúdia na Univerzite tretieho veku, kde Doc. Ing Wittlinger PhD. pôsobí ako lektor a v súčasnosti ako vedúci tohto vzdelávania.
   Úzku spoluprácu majú s Mestom Pezinok. Členovia klubu sa podieľajú na sprevádzaní hostí po meste, zúčastňovali sa tiež prezentácií Pezinka na veľtrhoch cestovného ruchu.
   Na valnom zhromaždení odovzdal predseda klubu Peter Ronec ocenenia zakladajúcim a najaktívnejším členom klubu. Ďakovný list prevzali: Ing. E. Lupová, E. Slezáková, M. Konečná, A. Rösslerová, E. Wengová, MUDr. P. Weis, Mgr. S. Pátek, P. Sandtner, Ing. F. Wágner a V. Wittlinger.
   Na záver si členovia spoločne pozreli kroniku klubu a besedovali o svojej činnosti.
 
Peter Ronec
 

Ohodnoťte článok: