Niečo viac o miestnych daniach a poplatkoch (1.)

Február 2009 / Prečítané 2989 krát
   Zákon č. 582/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov ustanovuje druhy miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zároveň určuje správcovi určiť sadzby jednotlivých daní, spôsoby vyberania daní, prípadné oslobodenia a ďalšie náležitosti.
   V meste Pezinok o miestnych daniach a poplatkoch pojednáva všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2004 v znení zmien a doplnkov. Jeho znenie je uverejnené na stránke www.Pezinok.sk. Publikované je pod číslom VZN 1/2008 a novely VZN 6/2008 a 10/2008.
Podľa neho sa na území nášho mesta ukladajú tieto miestne dane:
- daň z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za ubytovanie,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Bližšie o miestnej dani za psa

   V uplynulých dňoch boli doručované občanom poštové poukážky na zaplatenie dane za psa.
   Predmetom tejto dane je pes po dovŕšení šiestich mesiacov, o ktorého sa stará fyzická alebo právnická osoba. Negatívne sa vymedzuje predmet dane, keď psi nemajú majiteľov, a sú umiestnení v útulku, alebo sú využívaní na vedecké a výskumné účely a ktorí pomáhajú nevidomým osobám a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
   Daňovníkom je a za psa platí vlastník psa alebo v prípade, že sa nedá určiť vlastník psa, daň platí držiteľ psa a to vždy v mieste kde sa pes chová, t.j. celé územie mesta Pezinok. Daňovník psa má povinnosť písomne oznámiť vznik ako aj zánik daňovej povinnosti Mestskému úradu v Pezinku v lehote do 30 dní od vzniku, resp. zániku daňovej povinnosti. Evidencia o psoch, ktoré sa nachádzajú na území mesta, sa vedie podľa zákona č. 282/2002 Z .z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov.
   Po oznámení všetkých identifikačných údajov je daňovníkovi vydaná pre psa registračná známka. Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes túto známku nosil. V prípade straty je povinnosť to ohlásiť do 15 dní správcovi dane.
   Na území mesta Pezinok je stanovená základná sadzba za psa vo výške 8,298 EUR ročne. Za psov ktorí sú umiestnení v obytnom dome, v ktorom sú najmenej 4 bytové jednotky je sadzba 29,874 EUR ročne. Podľa etického kódexu Mesta Pezinok sa výsledná suma miestnej dane zaokrúhľuje na dve desatinné miesta vždy nadol t.j. v prospech daňovníka.
   Daň za psa je ročná a zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Pri ohlásení daňovej povinnosti sa vyrubí táto daň platobným výmerom, ktorý je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnatia právoplatnosti. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia a to vždy do 31. januára príslušného roka. Daňovníkom mesta Pezinok sú zasielané poštové poukážky s predtlačenou sumou daňovej povinnosti. Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne na mestskom úrade, bezhotovostným spôsobom, alebo priamym vkladom na účet uvedený v poštovnej poukážke. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubí sa pomerná časť dane.
   Občania, ktorí dovŕšili v priebehu zdaňovacieho obdobia 62 rokov a vlastnia psa, budú v nasledujúcom zdaňovacom období od platenia tejto dane oslobodení. Ak občan vlastní viacej psov, oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa. Od dane sú oslobodení držitelia zvláštnych psov, podľa osobitného predpisu, na základe písomnej žiadosti s uvedením dôvodu.

Sankcia za oneskorené zaplatenie dane je sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku.
 

(JS)
 
 

Ohodnoťte článok: