Prihlasovanie detí do materských škôl na predprimárne vzdelávanie

Február 2009 / Prečítané 2083 krát
   Podľa ust. § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 ods. 1 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre školský rok 2009/2010 bude konať v materských školách v zriaďovateľ-skej pôsobnosti mesta Pezinokdňa 13. marca 2009 v čase od 8,00. 17,00 h.
Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty:
- vyplnenú prihlášku s potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa a jeho spôsobilosti navštevovať MŠ (tlačivá prihlášky sú k dispozícii vo všetkých MŠ, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu, na www.pezinok. sk)
- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa
Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ:
- dieťa dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s odloženou školskou dochádzkou a dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
Ďalšie podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:
- trvalý pobyt v meste Pezinok (Uznesenie MsZ č.1-50/2008
ods. b)
- dieťa v kalendárnom roku prijatia dovŕši najmenej 3 roky
- rodičia dieťaťa sú zamestnaní (odporúča sa predložiť potvrdenie od zamestnávateľa)
- o dieťa sa stará osamelý rodič
- dieťa zo sociálne slabej rodiny, na základe odporučenia Odd. školstva a sociálnych vecí MsÚ v Pezinku
 
 

Ohodnoťte článok: