Príprava nového územného plánu

Február 2009 / Prečítané 1409 krát
   Mesto Pezinok začalo v zmysle paragrafu 17 a 30 stavebného zákona obstarávať nový územný plán na zabezpečenie koordinovaného rozvoja územia v súlade s potrebami umiestnenia navrhovaných rozvojových zámerov a zosúladenia všetkých činností na území vyvolaných nadmernými aktivitami výstavby, ovplyvňujúcimi najmä urbanistické, územnotechnické a enviromentálne vzťahy na území mesta.
   Proces obstarávania pozostáva z týchto etáp spracovania ÚPN: prípravné práce na získanie podkladov, vypracovanie prieskumov a rozborov, vypracovanie zadania na riešenie ÚPN a jeho prerokovanie, zabezpečenie vypracovania strategických dokumentov
(EIA, Generel dopravy, CMZ), vypracovanie súborného stanoviska a návrhu ÚPN, jeho prerokovanie, schválenie v Mestskom zastupiteľstve a nakoniec vypracovanie čistopisu územného plánu. Predpokladá sa ,že proces obstarávania ÚPN bude trvať cca 1,5 roka. Vo výberovom konaní na zhotoviteľa ÚPN bola vybraná spoločnosť AUREX z Bratislavy. O postupe prác bude verejnosť informovaná v mestských médiách a tiež formou verejného zhromaždenia občanov.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: