Inšpekcia kontrolovala

Február 2009 / Prečítané 1475 krát
   Podpísaním protokolu 9. februára skončila kontrola zameraná na nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom v meste Pezinok, ktorú na podnet polície vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia – IŽP Nitra. Pri plnení povinností pri nakladaní s odpadmi neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Konštatované formálne nedostatky v preambule zmluvy, ktoré nemajú vplyv na jej plnenie boli bezodkladne odstránené. Kontrola bola zameraná najmä na zmluvy týkajúce sa Skládky Dubová, s.r.o., na ktorú Pezinok v súčasnosti ukladá svoj komunálny odpad.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: