Informácie z rokovania mestského zastupiteľstva

Február 2009 / Prečítané 1469 krát
   V piatok 13. februára zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Medziiným sa poslanci zaoberali aj troma horúcimi témami:

Mesto Pezinok v kauze „Sklád-ka odpadov“
   Mesto Pezinok vzhľadom na komplexnosť problematiky a na základe dobrých skúseností predĺžilo zmluvu s advokátskou kanceláriou Zelemová a Stankovianska, ktorá Mesto zastupuje. Problematika skládky je úzko prepojená s územným plánom mesta. Keďže budovanie skládky v Novej jame nie je podľa nás v súlade s platným územným plánom mesta a niektoré štátne orgány spochybňujú uznesenia Mestského zastupiteľstva z roku 1996, ktorými bol územný plán mesta Pezinok schválený. Pre Mesto Pezinok je preto okrem obhajovania svojho postavenia v kauze „Skládka“ rovnako dôležité obhájiť svoj územný plán. Advokátska kancelária Mesto teda zastupuje v dvoch rovinách: vo veci podania opravných prostriedkov a zastupovania v konaní o umiestnení skládky a v konaní o územnom pláne mesta. Potom ako v decembri minulého roku Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu Mesta Pezinok, sme v januári 2009 podali odvolanie na Najvyšší súd SR. Paralelne prebiehala v posledných týždňoch kontrola zameraná na nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom v meste Pezinok, ktorú na podnet polície vykonala Slovenská in-špekcia životného prostredia.

Nájom pozemku spoločnosti IRI AGROFOREST a.s.
   Mestské zastupiteľstvo schválilo nájom pozemku spoločnosti IRI AGROFOREST, a.s. v katastrálnom území Pezinok - Rozálka. Ide o nájom na 10 rokov. Účelom nájmu je realizácia investičného zámeru, vybudovanie oplotenia a novej jazdiarne parkúrového areálu s tribúnou. Tieto aktivity sú v súlade so zámerom mesta podporovať rozvoj agroturistiky, rekreácie, cestovného ruchu a športu. Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo návrh zmeny územného plánu v celej lokalite Rozálky z pôvodnej funkcie – výstavba rodinných a bytových domov na nové využitie šport a rekreácia.

Spoplatnenie parkovania v centre mesta a s tým súvisiaci návrh na založenie novej obchodnej spoločnosti
   Mesto Pezinok plánuje zaviesť spoplatnenie parkovania v centre mesta prostredníctvom parkovacích automatov. Za účelom správy parkovacieho systému a prevádzkovania parkovísk Mestské zastupiteľstvo schválilo založenie obchodnej spoločnosti Mestská spoločnosť Pezinok, s.r.o. Na novovzniknutú spoločnosť budú postupne v priebehu tohto roka prevádzané všetky činnosti a predmety podnikania z Mestského úradu a iných spoločností mesta Pezinok.
 
(MA)
 
 

Ohodnoťte článok: