Riešenie dopravných priestupkov mestskou políciou

Február 2009 / Prečítané 2189 krát
   Zákon NR SR č. 8/2008 Z.z. o cestnej premávke zmenil a doplnil okrem iných zákonov aj zákon o obecnej polícii. S účinnosťou od 1. februára 2009 sa mestskej polícii novelou zákona upravil rozsah priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré je oprávnená riešiť. V rámci základných úloh mestská polícia objasňuje priestupky, prejednáva
ich v blokovom konaní, ako aj priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky zákaz zástavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, príkázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko a zo všeobecnej úpravy cestnej premávky upravenej v zákone o cestnej premávke, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel. V zmysle uvedeného mestská polícia môže okrem neuposlúchnutí pokynov vyplývajúcich z vyššie taxatívne uvedených dopravných značení od februára 2009 riešiť aj také porušenia ustanovení zákona o cestnej premávke, akými sú napríklad nedovolené zastavenie a státie motorového vozidla v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti; na priechode pre chodcov; na križovatke, na pripájacom alebo odbočovacom pruhu; na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb; na železničnom priecestí; v podjazde a v tuneli; na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú alebo vodorovnú dopravnú značku; na vnútornom jazdnom pruhu; na cestičke pre cyklistov; pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo pre ktoré je parkovisko vyhradené; na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie; na moste; na chodníku okrem prípadov uvedených v zákone; na kruhovom objazde; na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni; na ostrovčekoch a deliacich pásoch; na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest. .
   Mestská polícia je povinná zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach zákona o obecnej polícii a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok.
   V prípade, že mestská polícia pri plnení svojich úloh zistí, že vodič spáchal priestupkok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, je oprávnená v zmysle zákona zastaviť vozidlo. Ďalej je oprávnená použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla ako donucovací prostriedok. Účelom tohto obmedzujúceho úkonu je zabrániť odjazdu vodičom motorového vozidla po tom, ako došlo k spáchaniu priestupku z dôvodu jeho objasnenia a prípadného prejednania v blokovom konaní. Za spáchanie priestupku musí mestská polícia páchateľovi uložiť pokutu v blokovom konaní do 60 €. Ak sa priestupok neprejedná na mieste pokutou, priestupok prejedná orgán Policajného zboru. Ten, môže za spáchaný priestupok uložiť páchateľovi pokutu až do výšky 100 €. V prípade riešenia priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa nového zákona o cestnej premávke nie je prípustný spôsob doriešenia priestupku – napomenutím.
 
 
Mgr. Ľudovít Farbula
náčelník Mestskej polície Pezinok