Akadémia tretieho veku bude mať prvých absolventov

Január 2009 / Prečítané 1510 krát
   V stredu 4. februára začína v Základnej škole na Fándlyho ulici letný semester Akadémie tretieho veku (ATV) pre obidva ročníky. Prvý ročník bude mať ako doteraz vždy prvú hodinu spoločné prednášky pre všetky odbory, druhú v témach špecializácií Dejiny umenia, Počítače a Environmentalistika a ekológia.
   Pre druhý ročník v odboroch História, Poľnohospodárstvo a Psychológia bude tento semester už záverečným. Frekventanti do 1. apríla vypracujú písomnú záverečnú správu, ktorú budú potom o dva týždne obhajovať. Úspešní absolventi budú mať 29. apríla o 15. hodine slávnostnú promóciu v obradnej sieni Mestského úradu na Radničnom námestí 7.
   Pre budúcnosť sa pripravujú niektoré ďalšie novinky, napr. organizovanie exkurzií. Tie sa v niektorých odboroch už uskutočnili aj v minulosti a stretli sa s veľkým záujmom (napr. do Atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach). Ukazuje sa, že sú vhodným doplnkom nielen praktickej časti výučby, ale i vítaným spoločenským spestrením.
   ATV zatiaľ nemá právnu subjektivitu, je organizovaná pod záštitou a v rámci Mestského úradu v Pezinku. Za koordinátora pre rok 2009 bol určený doc. Wittlinger, ktorý vedie študijný odbor Environmentalistika a ekológia.Aj ostatné odbory majú organizačných vedúcich, ktorí budú operatívne informovať, tlmočiť požiadavky a pomáhať pri organizácii podujatí. V budúcnosti je možná aj iná forma ATV a jej ďalšie rozširovanie, prípadne zmeny podľa získaných skúseností a požiadaviek seniorov z Pezinka a okolia.
   Celoživotné vzdelávanie, ktoré podporujú aj programy Európskej únie, má nepochybne zmysel, ktorý vystihuje aj stále aktuálny citát rakúskej spisovateľky EbnerEschenbachovej: "Človek zostáva mladým, pokiaľ je ešte schopný učiť sa, získavať nové vlastnosti a znášať názory ostatných".
 

Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD.
 

Ohodnoťte článok: