Pezinok – mesto priateľské k životnému prostrediu

Január 2009 / Prečítané 1531 krát
   Informačné kampane sú súčasťou komunikačnej stratégie mesta Pezinok už od roku 2003. Tá aktuálna, pre rok 2009 bude zameraná na oblasť životného prostredia. Jej ťažiskom bude opäť osobitná stránka v časopise Pezinčan identifikovaná vlastným logom domčekom s kvetinou, ktorého autorkou je už od prvej kampane Eva Machyniaková. Čomu bude venovaná pozornosť na tejto stránke po celý rok hovorí harmonogram:
- január najdôležitejšie materiály definujúce, resp. upravujúce vzťah mesta k životnému prostrediu (ŽP) - Programové vyhlásenie Mestského zastupiteľstva na volebné obdobie r. 2006-2010, Prog-ram hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok, všeobecne záväzné nariadenia
- február - orgány a inštitúcie relevantné k ŽP sídliace v Pezinku, ich náplň, kompetencie, kontakt (MsÚ oddelenie životného prostredia, Inšpektor ŽP, Obvodný úrad ŽP, inšpektor ŽP)
- marec - občianske združenia, nadácie a iné inštitúcie, ktoré sa dobrovoľne venujú starostlivosti o ŽP (skauti, OZ Skládka nepatrí do mesta, Revia, Slovenskí orli, školy....)
- apríl – história separovaného zberu v Pezinku
- máj – súčasný stav (štatistiky) v oblasti separovaného zberu, prob-lémy a zámery do budúcnosti, predstavenie projektu Zberného dvora
- jún – divoké skládky a projekty skautov
- júl – verejná zeleň – koľko stojí, jej problémy, rady, návrhy, možnosti zlepšenia
- august – ekonomika starostlivosti o ŽP v meste
- september – prieskum názorov
občanov na starostlivosť o ŽP
- október – zapojenie občanov do starostlivosti o ŽP, súťaž o Najkrajšiu zelenú výzdobu
- november – skúsenosti so starostlivosťou o ŽP z našich partnerských miest, resp. zahraničia
- december – vyhodnotenie kampane
 
 
Zámery samosprávy mesta Pezinok v oblasti životného prostredia vyplývajúce z Programového vyhlásenia Mestského zastupiteľstva na obdobie rokov 2008-2010:
- budeme pokračovať v aktívnej spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) pri budovaní veľkého Podkarpatského kanalizačného zberača z Pezinka do Vrakune
- presadíme vybudovanie splaškovej kanalizácie v Grinave, ako jeho druhej etapy
- zabezpečíme efektívne separovanie odpadu a jeho skládkovanie mimo mesta (po uzavretí Starej jamy), vybudujeme nové zberné miesta
- nedovolíme, aby sa v Pezinku vybudovala v Novej jame skládka odpadu
- budeme pokračovať vo výsadbe stromov a rozširovaní plôch verejnej zelene, pristúpime ku koncepčnému budovaniu biokoridorov pri potoku Saulak
- budeme pokračovať, spolu s BVS, v začatej rekonštrukcii vodovodnej a kanalizačnej siete
- dohliadneme na bezpečné uzatvorenie skládky Stará jama
- zadefinujeme a pripravíme lokality pre náhradnú výsadbu a plán parkových úprav
- upravíme okolie Železničnej stanice a skultúrnime vstup do mesta na Holubyho ul.
- vybudujeme nový Dom smútku na cintoríne v Pezinku

Zámery týkajúce sa životného prostredia, ktoré obsahuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok:

Pre obyvateľov mesta zabezpečiť kvalitné životné prostredie

- chrániť územie mesta pred negatívnymi následkami prírodných procesov
- sanovať nelegálne skládky a staré enviromentálne záťaže
- zabezpečiť dostatok zelene, kvalitné sadovnícke úpravy a údržbu
- znížiť zaťaženie životného prostredia
- vytvoriť komplexný monitorovací systém kvality životného prostredia, stanoviť limity jeho zaťaženia a prijať zodpovedajúce opatrenia

Optimalizovať hospodárenie s odpadom

- motivovať podnikateľské subjekty a občanov k znižovaniu produkcie odpadov, k hospodárnemu a environmentálne vhodnému nakladaniu s odpadom

Vykonávať environmentálny manažment, implementovať princípy trvale udržateľného rozvoja (TUR) do enviromentálnej politiky mesta

- formulovať a realizovať environmentálnu politiku mesta
- vytvoriť kvalitnú informačnú bázu a legislatívne nástroje pre rozhodovanie
- rozvoj mesta presadzovať v súčinnosti s indikátormi
- podporovať rozvoj miestnej ekonomiky
 
Zvýšiť environmentálne vedomie verejnosti
- podporovať vzdelávanie a výchovu verejnosti v environmenálnej oblasti

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) mesta Pezinok, upravujúce oblasť životného prost-redia -možno ich nájsť na www.pezinok.sk (v časti samospráva, všeobecne záväzné nariadenia):
- VZN č. 5/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - v znení neskorších noviel
- VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady naposledy VZN č. 10/2008
- VZN č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
- VZN č. 1/2002 o verejnom poriadku
- VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov.
 
pripravila: Eva Lupová
 
 

Ohodnoťte článok: