Spomíname

Január 2009 / Prečítané 1941 krát
Dňa 22. 1. 2009 sme si pripomenuli 4. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka, babka
Hermínka SKOVAJSOVÁ.
S láskou spomína manžel, syn s rodinou a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme všetkým.
 
  Dňa 17. januára 2009 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, dedko a pradedko
Ján NOVÁK.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Tak tíško odišla duša tvoja,
že nestihol si povedať ani zbohom rodina moja.
Dňa 6. 1. 2009 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil milovaný
mažel, otec a dedko
Ing. Milan MATIS.
So smútkom a láskou spomínajú manželka a deti s rod.
 
  Tak ako z očí mu žiarila dobrota, bude nám chýbať do konca života.
Dňa 3. januára 2009 uplynuli 2 roky, čo nás opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Karol LISÝ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Terézia, dcéry Vierka,
Alenka a syn Kajo s rodinami. Pripája sa švagriná Agi s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Odišla si tíško a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 12. 1. 2009 uplynuli 2 roky, čo nás navždy,
bez slovka rozlúčenia opustila naša milovaná
dcéra, sestra a krstná mama
IVETKA BENDŽÁKOVÁ
S láskou a bôlom v srdci spomínajú mama,
sestra s manželom, krstné deti Dávid a Samuel.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 1.12. 2008 by sa bol dožil krásnych 30. narodenín náš drahý syn, brat a strýko
Branislav BENDŽÁK
Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené muselo sa stať. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú mama, sestra s manželom, Dávid a Samko.
Dňa 26. 12. 2008 uplynul rok, čo nás opustil
Karol HAMASSY
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 
  10. 1. 2009 uplynulo 10 rokov, čo nás nečakane opustila naša milovaná dcéra, sestra, matka, manželka
Katarína TYKOVÁ
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Kto v srdci žije, nezomiera!
Dňa 29. 12. 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor
Milan JERGL
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím tichú spomienku.
 
  Dňa 19. 2. 2009 si pripomíname 15. výročie tragickej smrti
našej drahej dcéry
Silvie  BELANSKEJ
S láskou a bôlom v srdci spomínajú rodičia a brat s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 13. januára 2009 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil
náš otec, dedko a pradedko
František VARGA
Dňa 18. 2. 2009 si pripomenieme jeho nedožité 86. narodeniny. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
S úctou na neho spomína dcéra a smútiaca rodina.
 
  Dňa 17. 1. 2009 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Ing. Jaromír ŠŤASTNÝ
S láskou, vďakou a úctou spomínajú manželka Eva,
syn Ľubomír a dcéra Bronislava s rodinami.
Dňa 9. 1. 2009 uplynulo 5 rokov, čo sme sa navždy rozlúčili
s naším drahým
Štefanom DEMOVIČOM.
S láskou spomína brat Anton s rodinou.
Venujte mu s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 8. 2. 2009 uplynie 5 rokov, čo nás opustil náš drahý
Severín  SANDTNER.
V krásnych spomienkach si, Sevo, stále s nami!
Najbližšia rodina, priatelia a známi.
Dňa 9. 1. 2009 uplynulo 10. výročie od úmrtia môjho
manžela, otca, dedka
Emila NESTARCA
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým známym.
 
  Dňa 5. 1. 2009 uplynulo 20 rokov od smrti manžela
Jozefa KRAUSA
z Pezinka. Prosím, kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Spomína manželka Oľga s rodinou.

Ohodnoťte článok: