2 otázky pre: primátora a poslanca Mestského zastupiteľstva

Január 2009 / Prečítané 1463 krát
Ako by ste charakterizovali najpodstatnejšie plusy prvej polovice volebného obdobia?

Oliver Solga: Za plusy považujem všetky body programového vyhlásenia MsZ, ktoré sa nám doteraz podarilo splniť, ale aj to, čo sme urobili navyše a vo vyhlásení to nebolo. Dôležité je preto prijatie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta rovnako ako 50-miliónový hospodársky prebytok. Tešia ma nové byty, nová tvár budov a mnohých častí mesta, prosperujúce firmy, najnižšia nezamestnanosť, ale napríklad aj novovzniknuté športové kluby s bohatou mládežníckou základňou a úspechmi, nové haly a ihriská, bohatá činnosť klubov dôchodcov , nové umelecké podujatia a spolky. Rovnako ma však tešia aj veci „nehmotné“, najmä jednotný postoj občanov v boji proti skládke, hrdosť na svoje mesto, záujem ľudí, ktorí sa stále častejšie do mesta sťahujú a začleňujú sa do mestského organizmu. Tiež ma teší tvorivosť, iniciatíva a obetavosť mnohých mojich spoluobčanov. Mohol by som hovoriť veľa o kultúrnom a spoločenskom živote , pre ktorý je Pezinok vyhľadávaný a známy široko-ďaleko, o medzinárodnej spolupráci, úspešnej prezentácii mesta doma i v zahraničí. Nemalo by sa zabúdať ani na stále lepšie víno, ktorým by sa malo prípíjať hlavne na zdravie nás všetkých.
 
René Bílik: Pozitívom je nepochybne stabilita mestskej ekonomiky, plnenie všetkých kľúčových bodov programového vyhlásenia mestského zastupiteľstva a solídna úroveň fungovania mestskej samosprávy a občianskej demokracie v meste. Za potešiteľnú pokladám aj veľmi dobrú úroveň prezentácie mesta navonok, v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí. Svedčí to o zodpovednom a uvážlivom prístupe a postupe mestskej reprezentácie (primátora, viceprimátora, mestského úradu), ako aj o dobrej spolupráci mesta so záujmovými skupinami občanov a s profesijnými organizáciami, ktoré v meste pôsobia.
 
Ktoré sú jeho mínusy?

O. Solga: Tých je tiež , žiaľ, stále dosť. Sú to tie, čo trápia každého občana i samosprávu. Napríklad zvyšujúce sa ceny energií, tovarov a služieb. Nemožnosť čerpať finančné prostriedky z grantov EÚ pre Bratislavský kraj, ktorého je náš okres a mesto súčasťou. Prenos kompetencií zo štátu na mestá , ale bez dostatočného finančného krytia. V súčasnosti však aj globálna hospodárska kríza, ktorej následky dnes ani netušíme. Z domácich negatív tiež to, že znova nebude odkanalizovaná Grinava a postavený zimný štadión a mnohé ďalšie. Mohol by som pokračovať, ale bolo by to dosť pesimistické. Som presvedčený, že ešte ani jeden primátor a ani jedna samospráva v novodobých dejinách mesta nemuseli riešiť v priebehu niekoľkých rokov také problémy, ako bol súd so spoločnosťou Terra 2000 o viac ako 50 mil. korún, dlhodobý boj proti obrovskej skládke odpadov budovanej blízko centra či problém s rómskou komutitou, ktorá prišla o strechu nad hlavou.
 
R. Bílik: Fungovanie samosprávy ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom sa výkon samosprávnych kompetencií uskutočňuje. Z tohto uhla pohľadu pokladám za najväčší paradox tohto volebného obdobia nízku mieru solidarity okolitých obcí najbližších susedov mesta Pezinok (Vinosady, Svätý Jur, Viničné ...) - s mestom vo chvíli, keď orgány štátnej správy hrubým a nevídaným spôsobom ignorovali originálne právomoci mestskej samosprávy. Myslím na nerešpektovanie stále platného územného plánu Mesta Pezinok Ministerstvom životného prostredia SR a jemu podriadeným miestnymi úradmi štátnej správy v kauze pezinskej skládky. Starostovia týchto obcí a primátor susedného mesta egoisticky a zároveň naivne zabudli, že ignorancia štátu voči samosprávnej pôsobnosti miest a obcí je úderom aj do tváre ich vlastnej suverenity. To ma, priznám sa, šokovalo.
   Ďalším mínusom je deštrukčná atmosféra, ktorá sa vďaka nezvládnutej volebnej prehre jedného z primátorských kandidátov z ostatných volieb, objavila v práci mestského zastupiteľstva. Som v mestskej samospráve už od roku 1994, ale s takou mierou neprajnosti a svojvoľného narábania s faktami som sa ešte nestretol. Preto sa veľmi teším, že sme sa prehupli do záverečnej polovice uplatňovania nášho mandátu a že už pomaly dovidím na jeho koniec ...
 

Ohodnoťte článok: