Vyhodnotenie plnenia Programového vyhlásenia

Január 2009 / Prečítané 2357 krát
Vyhodnotenie plnenia Programového vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku za obdobie rokov 2007 – 2008

 
V decembri minulého roku uplynuli dva roky od volieb do mestskej samosprávy a od nástupu nového zastupiteľského zboru. Polovica volebného obdobia, v ktorej sa práve teraz nachádzame, je príležitosťou na bilancovanie, ale i informovanie občanov mesta o realizácii volebného programu, o tom, čo sa podarilo doteraz urobiť a tiež o tom, čo sa pripravuje v nadchádzajúcom dvojročnom období. Napriek tomu, že podobne ako Televízia Pezinok aj časopis Pezinčan pravidelne informuje o tomto dianí, prinášame dnes podrobnejšiu bilanciu uplynulého obdobia. Odpočet je rozdelený podľa jednotlivých oblastí a kapitol, tak ako ho schválilo Mestské zastupiteľstvo vo svojom programovom vyhlásení pred dvoma rokmi a ako bolo aj uverejnené v časopise Pezinčan č. 2 a 3 v roku 2007.
 
Rozvoj, bývanie, výstavba
   Realizovali sme výstavbu 10 mestských bytov ( areál MŠ Za hradbami), výstavba 40 nových bytov je pripravená na Malokarpatskej ulici ( v súčasnosti je požiadané o vydanie stavebného povolenia).
   Vybudovali sme parkoviská, chodníky, kontajnerové stanovištia, verejnú zeleň a garáže (ul. Malokarpatská, Moyzesova, Mladoboleslavská, Kollárova Novomestského a iné).
   Mesto podporilo nadstavbu podkrovných bytov nad plochými strechami, najmä na sídliskách, aby si občania mohli riešiť problémy bývania i skvalitnenie opláštenia budov.
   Mesto úspešne zrekonštruovalo historickú mestskú budovu na Radničnom námestí 9 v hodnote 60 mil. Sk (1 991 635 eur), komerčné nájmy už umožňujú splácať bankový úver.
   Bolo vydané stavebné povolenie na tzv. Mestský dom na Holubyho č. 22, rekonštrukcia je zastavená pre nemožnosť získať grant z finančnej pomoci EÚ pre Bratislavský kraj.
   Rekonštrukcia tepelného hospodárstva pokračuje len v obmedzenej miere pre nedostatok finančných prostriedkov a odpájanie niektorých bytoviek od centrálnych zdrojov, keďže im to nový zákon umožňuje.Najväčšia stavba realizovaná v tomto volebnom období – rekonštrukcia mestskej budovy na Radničnom námestí 9
   K dnešnému dňu je vybraný zhotoviteľ nového územného plánu. Návrh nového ÚPN bol pripomienkovaný občanmi , odbornou verejnosťou i poslancami. Do neho bude zapracovaný aj generel dopravy a plán centrálnej mestskej zóny.
   Koncepcia rozvoja mesta a jeho jednotlivých oblastí sú schvaľované a vyhodnocované v Mestskom zastupiteľstve každoročne.
   Bezpečnostný kamerový systém je priebežne rozširovaný na ďalšie časti mesta ( pribudol monitoring Kollárovej ul. ,kruhovej križovatky pri Kláštore a pred Zámkom).
 

Najväčšia stavba realizovaná v tomto volebnom období –
rekonštrukcia mestskej budovy na Radničnom námestí 9Doprava
   Mesto naďalej spolupracuje s BSK a Dopravoprojektom na príprave výstavby cestného obchvatu, v súčasnosti je projekt v štádiu územného konania.
   Priebežne sa zlepšuje kvalita mestských komunikácií, ciest a chodníkov, budujú sa nové asfaltové povrchy a chodníky zo zámkovej dlažby. Zimná údržba je dostatočná aj vďaka priaznivým poveternostným podmienkam.
   Vybudovali sa nové parkoviská na Kollárovej, Suvorovovej a Moyzesovej ulici, rozostavané je nové parkovisko s rampou za Domom kultúry.
   Miestna komunikácia medzi ul. SNP a Fajgalskou cestou nebude realizovaná pre nedostatok finančných prostriedkov a najmä nemožnosť vysporiadať súkromné pozemky.
   Mestská minibusová doprava zatiaľ realizovaná nebola, pripravuje sa aj alternatívne riešenie.
   Dlhodobá koncepcia dopravy v meste bude súčasťou nového Územného plánu.
   Prepojenie ulíc Okružná a SNP je zrealizované a slúži ako tzv. severný obchvat.
 
Životné prostredie
   Podkarpatský kanalizačný zberač z Pezinka do Vrakune je pred kolaudáciou, na desaťročia vyrieši problémy mesta so splaškovou vodou.
   Budovanie kanalizácie v Grinave je ohrozené zastavením všetkých investičných prác zo strany BVS.
   Separovanie a odvoz odpadov je zabezpečené na skládku Dubová, poplatky pre občanov sú stabilizované. Pripravuje sa výstavba separačného dvora.
   Adekvátnymi prostriedkami, spolu s občanmi a občianskymi aktivistami, bojujeme proti výstavbe skládky v Novej jame.
   Výsadba stromov sa uskutočňuje priebežne, pripravená je generálna revitalizácia Zámockého parku.
   Okolie Železničnej stanice až po svetelnú križovatku na Holubyho ulici bude rekonštruované už tento rok.
   Dom smútku je v štádiu vyhotovenia projektovej dokumentácie a jeho výstavba bude ak-tuálna až po vysporiadaní pozemkov na rozšírenie cintorína.
 
 
Sociálna starostlivosť a zdravotníctvo
   Mesto pripraví v najbližšej možnej dobe projekt domova dôchodcov, ku ktorému nás zaväzuje nový zákon z konca roku 2008.
   Všestranná je aj podpora činnosti Klubov dôchodcov ( zriadili sme nový KD na Cajle, pripravuje sa rekonštrukcia na Kollárovej ul.) , podpora spoločenských a neziskových organizácií a občianskych združení.
   V maximálnej možnej miere sú budované bezbariérové vstupy do mestských budov (hydraulické plošiny a výťahy), ako aj bezbariérové vstupy na chodníky a cesty, označenia pre nevidomých a podobne. Mesto vydalo handi-mapu, usporadúva stretnutia občanov.
   Mesto priebežne rieši pomoc sociálne odkázaným rodinám i jednotlivcom. Mnohé podujatia sú zamerané na podporu rodiny a výchovu v rodine ( celoročné podujatia Mesto priateľské seniorom a Mesto priateľské rodine a ďalšie). Mestské sociálne zariadenia pracujú na kvalitnej úrovni.
   Mesto postupne rekonštruuje budovu Mestského zdravotníckeho zariadenia a vybudovalo tzv. malú polikliniku na Kollárovej ulici.
 
Samospráva a Mestský úrad
   Fungovanie Mestského úradu je na štandardnej úrovni, personálne stabilizované a funkčné. Prísľub o bezplatnom pripojení občanov na internet zatiaľ realizovaný nebol. Informovanosť obyvateľov o dianí v meste je dostatočná formou mestských médií, verejných zhromaždení i poslaneckých dní.
   Najmä v minulom roku sa zvýšil dôraz na informovanosť občanov a akceptáciu ich názorov na riešenia navrhované Mestom a to formou verejných prerokovaní. Formoval sa aj kolektív dobrovoľných poradcov odborníkov na jednotlivé oblasti, tzv. Rada starších.
   Spolupráca s cirkevnými inštitúciami a občianskymi združeniami je na veľmi dobrej úrovni.
   Verejné osvetlenie je postupne rekonštruované a do praxe sú zavádzané úsporné technológie. Audit a pasportizácia reklamných zariadení prebieha, z toho dôvodu bolo napr. zastavené ďalšie osádzania bilboardov v meste.
   Bolo realizovamé vybudovanie fontány a osadenie sochy prešiarov ako jedného zo symbolov mesta.

 
Ekonomika
   V dostatočnej miere, v rámci možností, ktoré Mesto má, je podporovaný rozvoj podnikania, služieb a najmä cestovného ruchu. Podporované sú v súlade s Kategorizáciou podnikateľských aktivít, ktoré schválilo MsZ.
   Programový rozpočet je už samozrejmou súčasťou nakladania s financiami Mesta. Každoročne schvaľovaný rozpočet je dlhodobo konzultovaný a pripomienkovaný poslancami aj odbornými komisiami.Kollárova ulica po rekonštrukcii
   S majetkom Mesta je nakladané v súlade so zákonom, maximálne efektívne, odpredáva sa len nevyužiteľný majetok a nakupujú sa nehnuteľnosti (najmä pozemky) s prihliadnutím na ich budúcu využiteľnosť ( napr. areál Dubový vŕšok), rekonštruujú sa mestské budovy s perspektívou návratnosti investícií prenájmom priestorov. Za všetko hovorí prebytok hospodárenia za rok 2007, ktorý dosiahol 53 mil. Sk (1 759 277 eur) a tiež stabilné ekonomické prostredie a daňové zaťaženie obyvateľov.
 


Kollárova ulica po rekonštrukcii


Školstvo, kultúra a pamiatky
   Každoročne sa rekonštruujú a modernizujú školské budovy a zariadenia v takej miere ako to dovoľujú finančné prostriedky.
   Po ukončení funkčného obdobia študentského parlamentu sa formuje nový stredoškolský parlament v intenciách SP Bratislavského samosprávneho kraja.
   Veľká pozornosť je venovaná výchove, vzdelávaniu a využívaniu voľného času mládeže vo všetkých oblastiach. Z toho dôvodu Mesto mnohomiliónovými čiastkami financuje mimoškolské zariadenia ( ZUŠ, CVČ, a iné), športoviská, kultúrno-spoločenské zariadenia (PKC, kluby), súbory a podujatia.
   Generálna rekonštrukcia amfiteátra bude pokračovať v budúcom roku.
   Oprava hradieb prebieha každoročne podľa množstva schválených finančných prostriedkov.
 
Šport
   Vybudovať umelú ľadovú plochu sa zatiaľ nepodarilo,v tomto smere prebehlo niekoľko perspektívnych rokovaní o získaní prostriedkov na jej vybudovanie. Mesto však, v súčas-nej globálnej ekonomickej situácii nevidí šancu na jej financovanie a náklady na jej prevádzku (cca 50 mil. korún, každoročná prevádzka okolo 5 mil. Sk)
   Konkrétna podpora športu v meste sa dá vyčísliť sumou viac ako 9 mil. Sk (298 745 €), z toho 3 mil. Sk (99 581 €) sú priamo v rozpočte vyčlenené na grantový systém podpory klubov i jednotlivcov. O príspevkoch rozhoduje odborná komisia a MsZ.
   Finančne Mesto podporilo výstavbu priestorov pre stolný tenis ( ZŠ Bielenisko) a umeleckú gymnastiku ( ZŠ Kupeckého), ďalej dve nové futbalové ihriská s umelým trávnikom a osvetlením v Pezinku a na Cajle. Vybudovanie nových priestorov pre Hasičský dobrovoľný zbor je v štádiu príprav, jeho realizácia závisí od naplnenia finančných predpokladov z predaja budovy na ul. M.R.Štefánika 10 v tomto roku ( podobne ako prístavba budovy ZUŠ, modernej vývarovne pre dôchodcov a ďalších akcií).
   V tomto roku je na rade aj rozšírenie a modernizácia skateparku a výstavba hokejbalového ihriska ( ZŠ Fándlyho).
   Zámer získať športovú halu na Komenského ulici do majetku mesta realizovaný nebude , pretože BSK nemá v úmysle túto nehnuteľnosť odpredať.
   Rovnako nebude pokračovať II. etapa rekonštrukcie športového areálu na Komenského ul. (futbalový areál) z finančných prostriedkov EÚ, pretože bratislavský kraj nie je v tejto oblasti oprávnený žiadateľ.
 
Rekreácia a cestovný ruch
   Zábavné centrum a diskotéka v blízkosti nákupných centier na Sahare by mali byť vybudované do konca volebného obdobia.
   Detské ihriská sú budované a opravované priebežne, s dôrazom na sídliská.
   Nové cyklochodníky neboli vybudované žiadne a to pre nedostatok financií a nevysporiadané pozemky.
   Organizovanie festivalov, trhov a spoločenských podujatí je oblasť, v ktorej mesto dosahuje nadštandardné postavenie aj v rámci Slovenska.
 
Historická časť Cajla
   Vybudovanie nového oplotenia cintorína bude realizované v tomto roku spolu s parkovacími miestami.
   Klub dôchodcov je vybudovaný a úspešne pracuje spolu s občianskym združením a poslancami MsZ.
   Malá predajňa potravín realizovaná nebola pre nezáujem podnikateľov o túto aktivitu.
   Riešenie problémov „ náhradnej“ dopravy sa pripravuje veľmi obtiažne pre finančnú náročnosť projektu. Nahradiť by ju mal tzv. sociálny taxík.
 
Historická časť Grinava
   Splašková kanalizácia vybudovaná v tomto volebnom období nebude, pretože reguláciou (zmrazením) cien vodného a stočného BVS zastavila pokračovanie výstavby Podkarpatského kanalizačného zberača a jeho napojení.
   Chodník do nákupného centra bol vybudovaný, rovnako ako parkovisko pri cintoríne. Podarilo sa tiež (spolu s BSK) doriešiť bezpečnosť dopravy na Myslenickej ulici.
   Budovanie ďalších chodníkov a komunikácii ( napr. Vinice), závisí od finančných prostriedkov a vysporiadania súkromných pozemkov, rovnako ako pokračovanie budovania chodníka popri Limbašskej ceste.
 
 
   Z priestorových dôvodov nebolo možné v hodnotení uviesť všetky realizované akcie a činnosti, či zámery pre nastávajúce dva roky volebného obdobia. V prípade záujmu vás bude o nich osobne informovať primátor alebo zodpovední pracovníci Mestského úradu v Pezinku.
 

Nová cesta, chodníky a parkoviská na Mladoboleslavskej ulici
Nová cesta, chodníky a parkoviská na Mladoboleslavskej ulici


Novovybudovaná cesta a chodníky na Moyzesovej uliciNovovybudovaná cesta a chodníky na Moyzesovej ulici

Seniori na Cajle sa potešili novému klubu dôchodcov v ich mestskej častiSeniori na Cajle sa potešili novému klubu dôchodcov v ich mestskej časti


Chodník medzi Limbašskou cestou a nákupnými strediskami v lokalite Sahara.
Chodník medzi Limbašskou cestou a nákupnými strediskami v lokalite Sahara.


Ohodnoťte článok: