Dane a poplatky v roku 2009

Január 2009 / Prečítané 2048 krát
   Legislatívnymi zmenami v oblasti miestnych daní a poplatkov (článok X. zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) a v súvislosti s ustanoveniami generálneho zákona a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 75/2008 Z. z. ktorou sa upravili pravidlá vykazovania peňažných údajov a postup pri prepočtoch peňažných údajov v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na menu euro vydalo Mesto Pezinok Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2008, kde boli všetky
sadzby daní a poplatkov upravené iba prepočtom z Sk na euro a to smerom na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nadol. Mesto sa k tomuto zaviazalo v etickom kódexe, v ktorom garantovalo, že nezneužije prechod na novú menu na zvyšovanie sadzieb daní a poplatkov. To znamená, že úhrady za platobné výmery vygenerované na rok 2009 v prepočte na euro nebudú vyššie oproti rovnakým úhradám v roku 2008. Podobne ak Mesto vyrubí v r. 2009 daň spätne za obdobia pred 1. 1. 2009 , resp. bude vracať miestnu daň, poplatok alebo ich pomernú časť, ktoré boli zaplatené pred 1. 1. 2009, budú tieto sumy zaokrúhlené podľa osobitných predpisov v prospech daňovníkov.

   Nové priznania na daň z nehnuteľností podávajú len tie osoby (fyzické i právnické), ktoré sa k dátumu 1. januára 2009 stali novými daňovníkmi alebo tie osoby, u ktorých nastali oproti roku 2008 zmeny takých skutočností, ktoré sú rozhodujúce pri vyrubení dane (napríklad zmena kultúry pozemku, zmena výmery nehnuteľnosti a pod.). Povinnosť je do 31.januára 2009.

   Mesto nebude vyrubovať ani vyberať daň z nehnuteľností nižšiu ako 3 eura (90,378 Sk). Tak ako v minulom roku od dane z pozemkov a dane zo stavieb a dane z bytov sú oslobodení tí občania, ktorí preukážu hmotnú núdzu v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. v pl. znení.

  Nové platobné výmery k daniam z nehnuteľností na rok 2009 sa po zapracovaní všetkých nahlásených úprav a zmien od daňovníkov budú postupne generovať v priebehu mesiacov február a marec. Posledný ucelený marcový týždeň, t. j. od 23. – 27.3.2009, si budú môcť občania Mesta Pezinok vyzdvihnúť platné platobné výmery priamo na mestskom úrade v predĺžených stránkových hodinách od 8.00 do 18.00 h vrátane obednej prestávky a daň aj zaplatiť.

   Platobné výmery k dani za psa (formou poštových poukážok), k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje budú rozposielané v týchto dňoch. Splatné sú do 31.januára 2009. Sadzby jednotlivých daní oproti roku 2008 upravované neboli a sumy k úhrade budú prepočítané konverzným kurzom so zaokrúhlením v prospech poplatníka.

   Platobné výmery poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa pre podnikateľov vo forme dohôd o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu sa generujú a priebežne budú rozosielané. Platobné výmery za komunálne odpady pre fyzické osoby t. j. občanov v rodinných a bytových domoch a vlastníkov a užívateľov chát, budú k dispozícii prvý marcový týždeň t. j. od 2. 3.-6. 3. 2009 na Mestskom úrade s možnosťou poplatok zaplatiť aj v mestskej pokladni. V roku 2009 je zmena: platobný výmer na poplatok pre fyzické osoby sa nebude vydávať na každý polrok zvlášť, ale jednorazovo na celý rok. Pri sumách vyšších ako 66,38 eura (1999,76 Sk) pre poplatníka (napr. keď je poplatník jeden člen za rodinu) je poplatok splatný v splátkach. Všetky sadzby poplatkov za komunálny odpad zostali zachované z roku 2008 a upravili sa konverzným kurzom na euro. Sumy úhrad budú zaokrúhlené v prospech poplatníkov.

   Miestne dane a poplatky tvoria významnú časť príjmovej časti rozpočtu Mesta Pezinok. Financujú sa z nich v plnom rozsahu poplatky za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu, čistenie mesta ako aj náklady v oblasti školstva, sociálnych vecí, kultúry a ostatné náklady samosprávy. Všetci poplatníci majú daňovú povinnosť v oblasti daní a poplatkov vyrubenú rozhodnutím platobným výme-rom, ktorý musí byť preukazateľne doručený. Platobná disciplína má v Pezinku zvyšujúcu sa úroveň a verím, že vynutiteľnosť platobnej povinnosti formou exekučných titulov sa bude minimalizovať.

   Vážení spoluobčania, tým, že si osobne vyzdvihnete platobné výmery k daniam z nehnuteľnosti a k poplatkom za komunálne odpady v čase tzv. „dlhého týždňa“ ušetríte mestu viac ako pol milióna korún (16,6 tis. euro) na poštovnom, ktoré môžu byť použité napríklad aj na opravu chodníka pred vaším domom.

 
 
Ing. Janka Sandtnerová,
vedúca finančného oddelenia
 
 
 
 
 

Ohodnoťte článok: