VÝBEROVÉ KONANIE

Január 2009 / Prečítané 1366 krát
MESTO PEZINOK
ako zriaďovateľ Školskej jedálne pri Materskej škole Vajanského 16 Pezinok, týmto v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje

výberové konanie

za týchto podmienok:
 
Zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
Funkcia: vedúca Školskej je-dálne pri Materskej škole Va-janského 16 v Pezinku
Kvalifikačné predpoklady: stredná odborná škola s maturitou, zdravotný preukaz
Iné kritériá a požiadavky: práca s PC (Word, Excel), najmenej 3 roky praxe, riadiace a organizačné schopnosti, komuni-kačné predpoklady, občianska bezúhonnosť
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, overené doklady o ukončení vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Dátum a miesto podania žiadosti a účasť na výberovom konaní: Žiadosť s dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke (so spätnou adresou a uvedením kontaktu telefón alebo e-mail) v termíne do 6. 2. 2009 o 11.00 hod., na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok s označením obálky:

„VÝBEROVÉ KONANIE vedúca ŠJ pri MŠ Vajanského 16 Pezinok“.
 
 

Ohodnoťte článok: