Spomíname

December 2008 / Prečítané 1958 krát
Dňa 30. 1. 2009 uplynie päť bolestných rokov odo dňa, keď nás
vo veku 30 rokov opustil syn, vnuk, krstný syn, synovec náš
Roman BLAHUŠIAK.
Spomienky na neho stále bolia a sú stále živé. Veď sa hovorí, že človek nezomrie pokiaľ žije v srdciach tých, čo ho ľúbia.
Spomíname: rodičia, babička, krstní rodičia a ostatná rodina.
 
  Dňa 18. 12. 2008 sme si pripomenuli 12 rokov, čo nás
vo veku 23 rokov opustil náš syn, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka. Spomínajú rodičia, deti Marcelko,
Monika a ostatná rodina.
Dňa 2.12. 2008 uplynulo 9 rokov, čo nás opustil
náš drahý otec a dedko
Rudolf MARKE.
S láskou spomína dcéra Eva a vnukMartin.
 
  Dňa 1. 1. 2009 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec a dedko
Marián GALGÓCI.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Manželka, syn a dcéra s rodinami.
Dňa 13. decembra 2008 uplynulo 10 rokov od smrti
Vojtecha BAUERA
So smútkom v duši spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Tí ktorí ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
 
  So slzami v očiach a smútkom v srdci sme si 16. 12. 2008 pripomenuli 1. výročie úmrtia
Ľubice ČEVOROVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú matka, syn Tibor, neter Lucia
a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 16. 12. 2008 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý, milovaný syn, otec, brat a manžel
Marek ŠURAN.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 11. 12. 2008 uplynul rok čo nás opustil
manžel otec a dedko
Ivan ZÁPRAŽNÝ
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
Dňa 2. 1. 2008 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Jaroslav ŠINDLER.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 3. 12. 2008 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca a dedka
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Joja,
dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
Stíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život, miloval nás.
Ostáva nám na hrob kytičku dať a so žiaľom spomínať.
Dňa 18. 12. uplynul rok od chvíle, keď nás navždy opustil
Štefan JURÁK.
V spomienkach navždy ťa máme, s bolesťou v srdci spomíname. Manželka a deti s rodinami.
 

  Dňa 7. 12. 2008 uplynulo 10. rokov od úmrtia
našej drahej zosnulej
Heleny SLEZÁKOVEJ
S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami.
Dňa 16. 11. 2008 by sa bola dožila krásneho životného jubilea
85 rokov, naša drahá mamička, babička, prababička
Margita LEHOTOVÁ.
S bolesťou a láskou v srdci spomínajú synovia Ján a
Jaroslav s rodinami a ostatná rodina.
Nezomrel ten, kto žije v našich srdciach.
 
  Dňa 27. 12. 2008 uplynie rok čo nás navždy opustila naša matka
Paulína GLOZNEKOVÁ
S láskou a úctou spomína dcéra Viera s manželom, vnučka Michaela, vnuk Rastislav s manželkou a pravnučka Nikolka.
Dňa 17. 12. 2008 uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opustil náš otec
Florián HASON.
Spomínajú synovia, dcéra a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 12. 12. 2008 uplynuli 2 roky, čo nás nečakane opustil
Milan MAŤUS
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Odišla si náhle, nečakane, na rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod zabolel všetkých nás.
Dňa 28. 11. 2008 uplynuli 3 roky čo nás opustila drahá mamička
Ľudmila OPAVSKÁ rod. Frázová
z Viničného. S láskou spomína dcéra Ľudmila s rodinou.
 
  Dňa 8. 12. 2008 sme si pripomenuli nedožité
97. narodeniny nášho starého otca
Mikuláša JURČU
ktorý nás opustil 28. 10. 2008.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
Dňa 21. 12. 2008 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia nášho drahého otca a deda
Ladislava ULIČNÉHO
S úctou spomínajú dcéry Paulína a Marta s rodinami.
 
  Dňa 29. 11. 2008 sme si pripomenuli 7 rokov od smrti
môjho manžela, otca, deda a pradeda
Jozefa KILHOFA
S láskou spomíname.
.Dňa 10. 11. 2008 uplynuli 3 roky od smrti môjho manžela
Antona ŠLAPKU
S láskou spomínajú aj deti Gabika a Lukáško.
 

o inzerci