Obmedzenie pri požívaní alkoholických nápojov

December 2008 / Prečítané 1289 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v rámci svojej kompetencie prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2008 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta.
   V zmysle tohto nariadenia sa zakazuje predávať, podávať alebo inak umožňovať požívanie alkoholických nápojov pohostinským spôsobom v predajniach potravín alebo obdobných maloobchodných prevádzkach.
Na všetkých verejne prístupných miestach intravilánu mesta Pezinok sa v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 5.00 hod. do 3.00 hodiny nasledujúceho dňa zakazuje podávať alebo požívať alkoholické nápoje, okrem kalendárnych dní 31. 12. a 1. 1. príslušného roku.

   V odôvodnených prípadoch pri jednorázových akciách celomestského charakteru môže v rámci správneho konania rozhodnúť primátor.
   Obmedzenia, ktoré vyplývajú zo zákona NR SR č.219/1996 Z. z. nie sú týmto VZN dotknuté.
   Plné znenie VZN nájdete na internetovej stránke Mesta Pezinok (www.pezinok.sk) alebo bude prístupné na Mestskom úrade v Pezinku.
 
(mo)
 
 
 

Ohodnoťte článok: