Šanca pre spisovateľské talenty

December 2008 / Prečítané 1430 krát
   Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom vyhlasujú 17. ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinok.
   Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl a študenti stredných škôl na území mesta alebo tí, ktorí majú v Pezinku trvalé bydlisko. Súťažné práce nie sú obmedzené žánrovo, musia byť pôvodné, môžu mať pôvod v písomných školských prácach.
   Podmienkou zaradenia do hodnotenia je doručenie (osobne alebo poštou) súťažných prác v troch na počítači písaných exemplároch v slovenskom jazyku do 31.3.2009 na adresu: Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok.
   Súťaž je anonymná, pri každom texte treba uviesť namiesto mena a adresy heslo. V priloženej zalepenej obálke, označenej rovnakým heslom, sa uvedie meno autora, jeho adresa, dátum narodenia a škola, ktorú navštevuje. Stredoškoláci dopíšu k heslu symbol „SŠ“, žiaci základných škôl symbol „ZŠ“. Obálky s heslami budú otvorené až po vyhodnotení súťaže. Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota vymenovaná primátorom mesta. Súťaž sa hodnotí osobitne v každej kategórii ZŠ a SŠ v žánroch poézia a próza.
   Pre 17. ročník je vyhlásená nová kategória (osobitne pre ZŠ i SŠ) short story (krátky príbeh). Téma je ľubovolná, podmienkou je, že súťažný príbeh môže byť napísaný maximálne zo 100 slov.
   Všetky vyhodnotené súťažné práce budú odmenené vecnou cenou. Najlepšie práce budú uverejnené v mesačníku Pezinčan.
   Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže sa uskutoční v stredu 27. 5. 2009 v obradnej sieni Mestského úradu. Oranizačným zabezpečením súťaže je poverená Daniela Debnárová z Pezinského kultúrneho centra, Holubyho 42, tel. 033/6413933.
 
(EL)
 

Ohodnoťte článok: