Problém po kontrolách: zníženie kapacít MŠ

November 2008 / Prečítané 1748 krát
   Rastúci záujem o materské školy prináša so sebou aj rad problémov, ktoré majú dopad na rozpočet mesta. Hlavným problémom pri rozširovaní kapacity je nedostatok priestorov, vhodných objektov a meniace sa podmienky hygienikov.
   Po kontrolách Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola znížená kapacita niektorých predškolských zariadení. Znížil sa počet detí v triedach a museli sa rozširovať priestory na spanie, na hranie i plocha hygienických zariadení. Tak sa stalo napríklad, že v Materskej škole na Vajanského ulici sa znížil počet detí zo 120 na 70. Prirodzene sa teda znižuje aj možnosť prijať v budúcom školskom roku väčší počet detí. Napätá situácia je aj v ostatných MŠ, ktoré sú v počte detí na hranici maxima.
   Vedenie mesta preto na stretnutí s riaditeľkami MŠ dňa 20. 11. 2008 informovalo o ďalších krokoch, ktoré chce podniknúť na stabilizáciu situácie. V prvom rade urobí prieskum možností rozširovania kapacít v jestvujúcich MŠ formou prístavby alebo nadstavby budov. Vytypuje vhodné pozemky v meste na výstavbu úplne novej MŠ a pripraví materiál pre Mestské zastupiteľstvo aj s finančným dopadom na rozpočet Mesta. Sme tiež pripravení rokovať s prípadným investorom, ktorý by mal záujem vybudovať novú MŠ, podobne ako tomu bolo v prípade súkromných či cirkevných MŠ.
 
(ra)