Spomíname

November 2008 / Prečítané 2173 krát
Naša drahá mamička
Terézia BENČURÍKOVÁ
dňa 8. 10. by sa dožila 100 rokov.
Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.
 Ďakujeme, dcéry  s rodinami.
 
  Dňa 27. 11. 2008 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila
 naša drahá mamička, babička
Zdenka MARŠOVÁ.
S láskou spomínajú manžel Štefan, dcéry, synovia s rodinami, sestra Jenka a ostatná rodina.
Dňa 8. 12. 2008 uplynú 3 roky, čo nás opustil náš drahý, manžel, otec, dedko, brat, svokor
Karol MUNKA.
S láskou a bôľom spomínajú manželka, syn, dcéry a vnúčatá, Nikolka, Šimonko, Erik, Riško a Julian.
 
  Dňa 12. 12. 2008 uplynuli 2 roky, čo nás nečakane opustil
Milan MAŤUS
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Dňa 14. 10. sme si pripomenuli nedožité 80-te narodeniny našej mamy, babky, sestry, svokry
Heleny TANČÁROVEJ
rod. Slezákovej
a 11. výročie úmrtia. S láskou spomínajú deti a sestra.
 
  Dňa 2. decembra 2008 uplynie rok odo dňa, keď odišla do večnosti naša mamička, babička a prababička.
Pavla VAŇKOVÁ.
Spomíname na ňu s veľkou láskou.
Dňa 14. 11. 2006 uplynulo 6 rokov od smrti drahej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ.
S láskou na ňu spomína celá rodina. Kto ste ju poznali,
 venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 17. 10. 2008 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mama, babka a sestra
Oľga ORGONÍKOVÁ
S láskou spomína dcéra Oľga s rodinou, syn Peter s rodinou
a sestra Marta s rodinou.
Odišla si tíško a niet ťa medzi nami,
 v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 19. 10. 2008 uplynulo 5 rokov
čo nás navždy opustila naša drahá a milovaná
Elena ANDELOVÁ
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Syn Pavel s rodinou.
 
  Už nevidíš slnko, krásny deň, na Cajlanskom cintoríne snívaš svoj večný sen. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k tebe zavedie. V neznámy svet odišiel si späť, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 14. 11. si pripomíname 2. výročie smrti
nášho milovaného otca a manžela
Jána HABERLU.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Dňa 10. 11. 2008 uplynulo 6 rokov odvtedy, čo nás opustil náš drahý
Jozef SUCHÁREK
S láskou spomína manželka, dcéra, syn, sestra,
brat a ostatná rodina.
 

Ohodnoťte článok: