Občianske združenie Rozálka Sever

November 2008 / Prečítané 2597 krát
   V marci 2008 bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované nové občianske združenie Rozálka Sever. Toto združenie sa obracia na všetkých vlastníkov pozemkov v lokalite Rozálka Sever s cieľom pripraviť územie pre ďalšie využitie ako stavebné pozemky. Táto lokalita sa nachádza za sídliskom Sever a je určená zospodu ulicou dona Sandtnera, resp. troma bytovými domami spoločnosti BA Building, zhora ulicou Schaubmarovou, približne na úrovni Schaubmarovho mlyna. Po dĺžke ju z jednej strany určuje koryto potoka Saulak a z druhej strany sú to záhrady vlastníkov domov na Cajlanskej ulici.
   Zámerom združenia je združiť čo najväčší počet vlastníkov pre spoločnú prípravu a realizáciu výstavby inžinierskych sietí, ciest a verejného osvetlenia, keďže celá táto lokalita je v územnom pláne mesta určená na individuálnu bytovú výstavbu. Bližšie podrobnosti riešenia územia však určí urbanistická štúdia územia. Časť vlastníkov pozemkov, ktorí sú členmi združenia, sa rozhodli zadať takúto štúdiu, lebo majú záujem na tom, aby boli ich pozemky využité na stavebné účely.
   Aby sa však mohli realizovať všetky kroky k využitiu tohto územia, je potrebné, aby sa v tomto procese angažovali všetci vlastníci pozemkov a to bez ohľadu na veľkosť svojho vlastníctva, prípadne spoluvlastníckych podielov.
   Predsedom združenia je Ing. Ján Matuský, ktorý aj zvoláva a vedie stretnutia členov združenia. Momentálne je v združení prihlásených 21 členov, väčšinu
z nich tvoria obyvatelia Cajle, resp. potomkovia Cajlanov. Za dôležité považujeme aj to, že za člena sa ako vlastník pozemku v tejto lokalite prihlásilo aj Mesto Pezinok, keď poslanci MsZ v júni 2008 schválili pristúpenie k združeniu.
   Zástupcovia združenia komunikujú so zástupcami investorov, ktorí majú záujem nielen odkupovať pozemky, ale aj realizovať konkrétne projekty.
   Vyzývame preto všetkých vlastníkov, ktorí vedia svoje právo preukázať buď listom vlastníctva,
výpisom z pozemkovej knihy alebo ako dedičia pôvodných vlastníkov, aby sa ohlásili a vyslovili svoj názor, ako chcú naložiť so svojimi pozemkami.

Kontakty :
Ing. Ján Matuský, tel. 0907 737 642, mail : jmatusky@yahoo.com Ing. arch. Martin Stohl, tel. 0915/ 912 711, mail : m.stohl@chello.sk
 
Peter Štetka,
Mestský úrad v Pezinku
 
 

Ohodnoťte článok: